Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 41 от 15.12.2011 г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 41
Прието с Протокол № 3/15.12.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА във връзка с чл. 226 от ТЗ и чл. 17, т. 1, във връзка с чл. 6, ал. 1 от Наредба № 9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общинският съвет реши:

Упълномощава представителя на Общински съвет – Русе в Общото събрание на „АГРОПРОДУКТ” АД Събина Павлова да гласува по точките от дневния ред на Общото събрание акционерите на дружеството, което ще се проведе на 06.01.2012 г в седалището на дружеството, както следва:
1.Отчет за работата на дружеството за периода от 2005г. до 2011г. – „ПРОТИВ”
2. Промени в Устава на дружеството:
2.1. Промяна в чл. 7, ал. 12 от Устава – „ПРОТИВ”;
2.2. Промяна в чл. 17, ал. 3 от Устава – „ПРОТИВ”;
2.3. Промяна в чл. 27, ал. 1 от Устава – „ПРОТИВ”;
3. Избор на СД и определяне на възнаграждение на членовете му- „ПРОТИВ”
4. Избор на одитор – „ЗА”
5. Вземане на решение за теглене на кредит в размер до 200 000 лева срещу обезпечение – поземлен имот собственост на дружеството – „ПРОТИВ”

Направеното упълномощаване важи и в случай на липса на кворум и провеждане на събранието на 23.01.2012г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(проф. В. Пенчев)