Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 41 Прието с Протокол № 4/23.01.2020 г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА; чл. 40, ал. 2, т. 2 и ал. 3, т. 4, във връзка с чл. 132 от Закона за концесиите, Общинският съвет реши:

  1. Одобрява Годишен отчет за изпълнение на концесионните договори през 2018 г., съгласно приложение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)

Приложение

ОБЩИНА РУСЕ
ГОДИШЕН ОТЧЕТ
за изпълнение на концесионните договори
през 2018 г.

Към 31.12.2018 г. Община Русе има сключени шест договора за предоставяне на концесия, както следва:

1.Договор за предоставяне на концесия за извършване на дейност „Довършване изграждането на подлезите на централните магистрали на територията на гр. Русе и привеждането им във вид удобен за експлоатация.

Обект: Подлез на бул. „Христо Ботев“ до „Печатни платки“

Концесионер: ЕТ „Иво Иванов – Ивона”, Русе

Концесионният договор е сключен на 16.10.2000 г., за срок от 25 г. Към договора има анекс от 05.06.2001 г. за дефиниране на обслужващата територия на подлеза.

Предмет на концесията е предоставянето на концесионера разрешение за извършване на дейността по довършване изграждането на подлеза на бул. „Христо Ботев“ до „Печатни платки” и привеждането му във вид, удобен за експлоатация.

За отчетния период, в изпълнение на задължението си по чл. 6.2., във връзка с чл. 9 от договора концесионерът е заплатил дължимото годишно концесионно възнаграждение в размер на 1 500 лева.

На обекта на концесия са извършени четири проверки от комисия, назначена със Заповед №РД-01-2012/27.08.2012 г. на Кмета на Община Русе, за което са изготвени констативни протоколи. На основание извършените проверки, към концесионера са отправени писмени препоръки, свързани с: осветлението на подлеза, което да се поддържа непрекъснато изправно; отстраняване на падналата мазилка и компрометирана такава по тавана и стените; отстраняване на нерегламентирани надписи и графити по стените на подлеза; своевременно организиране  и постоянно почистване на подлеза, стъпалата и прилежащия към подлеза терен за осигуряване на нормално преминаване на гражданите при снеговалеж и заледяване.

Концесионерът изпълнява задълженията си по концесионния договор и предприема съответните действия по отправените писмени препоръки.

2. Договор за предоставяне на концесия на стадион „Локомотив”, гр. Русе

Обект: Част от стадион „Локомотив“

Концесионер: „Аристон-С” ООД, Русе

Концесионният договор е сключен на 16.02.2006 г., за срок от 15 г.

Предмет на договора е предоставяне на концесионера особено право на ползване върху част от стадион „Локомотив”, гр. Русе за осъществяване на тренировъчна и състезателна дейност, културни мероприятия и организиране на съпътстваща инфраструктурата дейност.

За отчетния период, в изпълнение на задължението си по чл. 7 от договора концесионерът е заплатил дължимото годишно концесионно възнаграждение в размер на 2 964,20 лева. 

В изпълнение на чл. 14, т. 1.4. от договора, концесионерът е застраховал концесионния обект в полза на Община Русе срещу застрахователни събития „Пожар“, „Бедствия“, „Умишлен пожар“ и „Земетресение“ и е представил застрахователни полици №111217171007438/20.06.2017 г. и №111218171009871/02.07.2018 г., издадени от „ДЗИ-Общо застраховане“ ЕАД.

Във връзка с изпълнение на чл. 14, т. 2.4. от договора, концесионерът е предоставил Доклад за техническото състояние на стадион „Локомотив“, Русе с вх. №30-289-4/21.11.2018 г.

Задължението по чл. 14, т. 5, във връзка с Инвестиционната програма на концесионера, представляваща Приложение №3 към договора е изпълнено и отчетено в срок. Инвестициите в обекта на концесията през първите пет години от срока на концесионния договор са в размер на 298 720,27 лева.

През отчетния период са извършени две проверки от комисия, назначена със Заповед №РД-01-2010/27.08.2012 г. на Кмета на Община Русе, при които е констатирано, че обекта на концесия е в много добро състояние.

Концесионерът изпълнява стриктно задълженията си по концесионния договор и управлява обекта на концесията с грижата на добър стопанин.

3.Договор за предоставяне на концесия за поставяне и експлоатация на спирки от линиите на градски транспорт за обществен превоз на пътници на територията на град Русе, разположени в Зона 1, Пакет 1.

Обект: Спирки на масовия градски транспорт на територията на Русе – 130 броя, разположени в Зона 1

Концесионер: „Табак трафик“ ЕАД, София

Концесионният договор е сключен на 23.04.2012 г., за срок от 15 г.

Предмет на концесията е предоставяне на концесионера управлението на спирките от линиите на градския транспорт за обществен превоз на пътници на град Русе, разположени в зона 1, с предоставяне право на изграждане и експлоатация на спирките, и право за извършване на рекламни услуги и търговски услуги по продажба на вестници, списания и пакетирани стоки.

За отчетния период, в изпълнение на задължението си по чл. 13, ал. 1, т. 2 и чл. 14 от договора концесионерът е заплатил дължимото годишно концесионно възнаграждение в размер на 73 790,14 лева. 

В изпълнение на чл. 6, т. 11. от договора, концесионерът е застраховал концесионните обекти в полза на Община Русе срещу застрахователни събития „Пожар и природни бедствия“ и „Щети на имущество“, и е представил застрахователни полици №0110-100-2017-00033/25.07.2017 г. и №0110-100-2018-00110/24.07.2018 г., издадени от ЗД „ОЗОК Инс“ АД.

Концесионерът е предоставил предвидената в чл. 11, ал. 2 от договора Банкова гаранция №000LG-L-005137/27.01.2015 г. (продължение) с изх. №БГ-26/08.01.2018 г. от „Първа инвестиционна банка“ АД, открита в полза на Община Русе за изпълнение на задължението си за заплащане на концесионно възнаграждение.

Във връзка с изпълнение на чл. 6, т. 4. от договора, концесионерът е предоставил писмен отчет за реализираните приходи от експлоатация на концесионните обекти за предходната година с вх. №15-164-2/30.03.2018 г.

Задължението на концесионера по чл. 6, т. 5 от договора, във връзка с инвестиционните мероприятия е изпълнено и отчетено в срок. Изпълнението на инвестиционната програма в размер на 825 000 лева и допълнително реализираните инвестиции в размер на 60 257,94 лева е прието от комисия, определена със Заповед №РД-01-1445/18.06.2015 г. на Кмета на Община Русе, за което са изготвени приемо-предавателни протоколи.

През отчетния период са извършвани планирани и извънредни проверки от комисия, назначена със Заповед №РД-01-2011/27.08.2012 г. на Кмета на Община Русе, при които е констатирано, че обектите на концесия се поддържат в добро състояние. Своевременно се възстановяват и обектите, засегнати от повреди и посегателства.

Концесионерът изпълнява стриктно задълженията си по концесионния договор и управлява обектите, предмет на концесията с грижата на добър стопанин.

4.Договор за предоставяне на концесия за поставяне и експлоатация на спирки от линиите на градски транспорт за обществен превоз на пътници на територията на град Русе, разположени в Зона 2, Пакет 2.

Обект: Спирки на масовия градски транспорт на територията на Русе – 130 броя, разположени в Зона 2

Концесионер: „ФАКТОР ПЛЮС“ ЕООД, Варна

Концесионният договор е сключен на 23.04.2012 г., за срок от 15 г.

Предмет на концесията е предоставяне на концесионера управлението на спирките от линиите на градския транспорт за обществен превоз на пътници на град Русе, разположени в зона 2, с предоставяне право на изграждане и експлоатация на спирките, и право за извършване на рекламни услуги и търговски услуги по продажба на вестници, списания и пакетирани стоки.

За отчетния период, в изпълнение на задължението си по чл. 13, ал. 1, т. 2 и чл. 14 от договора концесионерът е заплатил дължимото годишно концесионно възнаграждение в размер на 85 303,26 лева. 

В изпълнение на чл. 6, т. 11. от договора, концесионерът е застраховал концесионните обекти в полза на Община Русе срещу застрахователни събития „Пожар и природни бедствия“ и „Щети на имущество“, и е представил застрахователни полици №0110-100-2017-00033/25.07.2017 г. и №0110-100-2018-00110/24.07.2018 г., издадени от ЗД „ОЗОК Инс“ АД.

Концесионерът е предоставил предвидената в чл. 11, ал. 2 от договора Банкова гаранция №000LG-L-005134/27.01.2015 г. (продължение) с изх. №БГ-27/08.01.2018 г. от „Първа инвестиционна банка“ АД, открита в полза на Община Русе за изпълнение на задължението си за заплащане на концесионно възнаграждение.

Във връзка с изпълнение на чл. 6, т. 4. от договора, концесионерът е предоставил писмен отчет за реализираните приходи от експлоатация на концесионните обекти за предходната година с вх. №30-209-4/30.03.2018 г.

Задължението на концесионера по чл. 6, т. 5 от договора, във връзка с инвестиционните мероприятия е изпълнено и отчетено в срок. Изпълнението на инвестиционната програма в размер на 1 686 794 лева и допълнително реализираните инвестиции в размер на 21 237,56 лева е прието от комисия, определена със Заповед №РД-01-1445/18.06.2015 г. на Кмета на Община Русе, за което са изготвени приемо-предавателни протоколи.

През отчетния период са извършвани планирани и извънредни проверки от комисия, назначена със Заповед №РД-01-2011/27.08.2012 г. на Кмета на Община Русе, при които е констатирано, че обектите на концесия се поддържат в добро състояние. Своевременно се възстановяват и обектите, засегнати от повреди и посегателства.

Концесионерът изпълнява стриктно задълженията си по концесионния договор и управлява обектите, предмет на концесията с грижата на добър стопанин.

5.Договор за предоставяне на концесия за пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“– публична общинска собственост.

Обект: Пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“

Концесионер: „Порт Пристис“ ООД, Русе

Концесионният договор е сключен на 04.01.2018 г., за срок от 35 г.

Предмет на концесията е управление на услуга от обществен интерес –  пристанищни услуги по чл. 116, ал. 3, т. 2 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ); управление, поддържане и модернизиране на пристанище „Пристис“; съпътстващи дейности по чл. 116а, ал. 1 от ЗМПВВППРБ.

Инвестиционната програма на концесионера е в размер на 3 140 000 лева без ДДС, за целия срок на концесията.

За отчетния период концесионерът е изпълнил част от условията за влизане в сила на договора за концесия, съгласно чл. 5.1.1. от него.

Заплатено е еднократното концесионно плащане по чл. 6.1 от договора в размер на 5 860,80 лева.

В изпълнение на чл. 12.1. от договора е предоставена Банкова гаранция за добро изпълнение, референтен №54500ББГ-А-0245/12.02.2018 г., издадена от „Тексим Банк“ АД.

Издадено е Удостоверение за експлоатационна годност №23019/30.03.2018 г., на Пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“, валидно за срок от 35 години, считано от датата на влизане в сила на договора за концесия.

Предоставено е заверено копие на Удостоверение за регистрация на пристанищен оператор №72/12.03.2012 г., издадено от Изпълнителна агенция „Морска администрация“. „Порт Пристис“ ООД е вписано под №24, стр. 201 в Регистъра на пристанищните оператори на Република България, воден от Изпълнителна агенция „Морска администрация“, Дирекция „Речен надзор – Русе“.

В изпълнение на чл. 14 от договора, концесионерът е застраховал концесионния обект в полза на Община Русе и е представил застрахователни полици за застраховка „Имущество“ №801182810000557278/19.03.2018 г., за застраховка „Гражданска отговорност на юридически лица“ №182801310/20.03.2018 г. и за застраховка „Отговорност на работодателя“ №182801301/20.03.2018 г., издадени от ЗАД „Армеец“ АД.

През отчетния период не е изпълнено условието по чл. 5.1.1., буква „д“ от договора – да се представи прието и влязло в сила решение на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), с което се разрешава концентрацията на стопанска дейност, която може да възникне от подписването на Договора или се посочва, че съгласно действащото законодателство не е необходимо такова разрешение. Изискването на чл. 5.1.1., буква „д“, предложение второ от договора е изпълнено с Решение №260/21.02.2019 г. на КЗК, в сила от 12.03.2019 г.

По силата на чл. 5.1.2 от договора за концесия, същият влиза в сила от 01.04.2019 г.

6.Договор за предоставяне на концесия за строителство на обекти от спортен комплекс „Дунав“ и имоти за развитие на спорта – публична и частна общинска собственост на Община Русе.

Обект: Обекти от Спортен комплекс „Дунав“

Концесионер: „РДС Инвест“ ЕАД, Русе

Концесионният договор е сключен на 22.10.2018 г., за срок от 35 г.

Предмет на концесията е проектиране и изпълнение на строителни и монтажни работи и дейности за реконструкция и основен ремонт на обектите от Спортен комплекс „Дунав“, включени в концесията, и тяхното поддържане в експлоатационна годност за срока на концесията.

Инвестиционната програма на концесионера е в размер на 3 345 000 лева без ДДС, със срок за изпълнение до 15 години.

За отчетния период концесионерът е изпълнил условията за влизане в сила на договора за концесия, съгласно чл. 5.1. от него.

Заплатено е еднократното концесионно плащане по чл. 6.1 от договора в размер на 12 000 лева.

Предоставена е банкова гаранция за изпълнение на инвестиционната програма по чл. 10.2.2 от договора, референтен №012LG-S-000095/21.11.2018 г., издадена от „Първа инвестиционна банка“ АД.

Предоставена е банкова гаранция за изпълнение на задължението за плащане на годишното концесионно възнаграждение по чл. 10.3.2 от договора, референтен №012LG-S-000096/21.11.2018 г., издадена от „Първа инвестиционна банка“ АД.

В изпълнение на чл. 12.2 от договора, концесионерът е застраховал концесионния обект в полза на Община Русе срещу застрахователни събития „Пожар и природни бедствия“ и е представил застрахователна полица №0110-700-2018-00075/29.11.2018 г., издадена от ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД.

По силата на чл. 5.1.1. от договора за концесия, същият влиза в сила от 01.12.2018 г.

На основание чл. 4.2. от договора, приемо-предаването на обекта на концесията е извършено на 11.12.2018 г.

Настоящият Годишен отчет за изпълнение на концесионните договори през 2018 г. е изготвен на основание чл. 40, ал. 3, т. 4, във връзка с чл. 132, ал. 2 от Закона за концесиите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)