Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 41

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 41
Прието с Протокол № 5/18.01.2008 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване, Общински съвет Русе реши:

Предлага на Министерски съвет да бъде отпусната персонална пенсия на ДЖАНЕР ВАСВИДИНОВ ШЕВКЪЕВ, ЕГН – 9804065284.
Задължава Кмета на Община Русе в 7-дневен срок да изпрати документите до НОИ – София за разрешаване.