Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 410 Прието с Протокол № 16/15.12.2016 г.

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване във връзка с чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, Общинският съвет реши: 

 
1. Предлага на Министъра на труда и социалната политика, който да предложи на Министерски съвет да бъде отпусната персонална пенсия на:
Райя Керчева, ЕГН: 075221****.
2. Задължава Кмета на Община Русе в 7-дневен срок да изпрати документите до НОИ – София за разрешаване.
 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 (чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)