Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 410 Прието с Протокол № 18/25.02.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 62, ал. 2 и чл. 64, ал. 8 от Закона за енергетиката, чл. 37, ал. 4, т. 4 от ЗОС, чл. 37, ал. 1, т. 3 и чл. 40, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и Протокол №14/04.02.2021 г. на Комисията по общинска собственост, Общински съвет – Русе реши:

            Дава съгласие за учредяване възмездно право на строеж и право на сервитут за изграждане на обект: „Нов трафопост тип БКТП с два броя ТM 1000 kVA“, със застроена площ от 17,78 кв.м., и сервитутно право около трафопоста върху 36,45 кв.м. в общински недвижим имот, представляващ застроен поземлен имот с идентификатор 63427.7.424 по КККР на град Русе, с адрес град Русе, заключен между бул. „Липник“, ул. „Бртислава“, ул. ‚Рига“ и ул. „Нови сад“, целият с площ от 25 525 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, предишен идентификатор: няма, с номер по предходен план: 203, квартал: 675, парцел: V, а съгласно действащия регулационния план на град Русе, представляващ УПИ V-424 – За жилищно строителство, обществено обслужване и озеленяване в кв. 675, в полза на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД, ЕИК 104518621, след заплащане цена в размер на 5 902,00 лева (пет хиляди деветстотин и два лева) без дължими данъци и такси. Данъците и таксите са за сметка на  „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД.

            Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)