Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 410

РЕШЕНИЕ № 410
Прието с Протокол № 21/18.12.2008 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.2 и 3 и чл.8, ал.1, чл.3, ал.2, т.1 от Закона за общинската собственост и § 8, ал.ал. 2 и 5 от ПЗР към ЗИД на Закона за народната просвета, Общинският съвет реши:

1. Обявява Поземлен имот с идентификатор 63427.2.4792 с площ 98 669 кв. метра, находящ се на пл. „Възрожденски” по плана на град Русе и представляващ Парк на Възрожденците за публична собственост и го вписва в списъка за имоти публична общинска собственост. За същия следва да бъде съставен акт за публична общинска собственост.
2. Обявява имот намиращ се по бул. “Тутракан” № 20, представляващ две сгради: двуетажна, масивна със сутерен, със застроена площ 1 129 кв.м. и едноетажна, масивна със сутерен с площ 216,70 кв.м., построени в УПИ-за детска градина,