Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 411 Прието с Протокол № 16/15.12.2016 г.

 На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-55/04.11.16 от Мария Пламенова Пеевска,  Общинският съвет реши:

1.      Одобрява задание за проектиране на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.153.2164, находящ се в местността „Караач“, гр. Русе, като с плана се определи зона за застрояване – вилна зона /Ов/;

2.      Разрешава изработване  на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.153.2164, находящ се в местността „Караач“, гр. Русе, в съответствие с одобреното в т.1 задание.         

  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)