Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 411 Прието с Протокол № 18/25.02.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 14, ал. 2 и 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 24, предл. второ от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от две години, като открит склад, на поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.282.30, с площ 2683,00 кв. м., с трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – за паркинг, категория на земята –  0, находящ се в гр. Русе, местност „Моргуля“, предмет на АПОС №9945/ 19.01.2021 г,            с начална тръжна месечна наемна цена – 482,94 лв. (четиристотин осемдесет и два лева и деветдесет и четири стотинки) без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)