Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 411

РЕШЕНИЕ № 411
Прието с Протокол № 21/18.12.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.18 ЗОЗЗ, Общинският съвет ¬реши:

1. Дава съгласие за промяна предназначението на общинска земеделска земя за ситуиране на Пречиствателни станции за отпадни води / ПСОВ/, във връзка с изготвяне на ПУП и кандидатстване за финансиране по ОП „Околна среда”, за следните общински имоти:
1. ПИ 000044, ЕКАТТЕ 47336 в м – стта „Калето” по КВС на землището на гр. Мартен
2. УПИ VII-916 – за преч. станция по действащия ПРЗ на с. Басарбово
3. ПИ 066007, ЕКАТТЕ 80460 в м – стта „Селото” по КВС на землището на с. Червена вода
4. ПИ 000019, ЕКАТТЕ 65348 по КВС на землището на с. Сандрово
5. ПИ 000175, ЕКАТТЕ 51679 в м – стта „Потока” по КВС на землището на с. Николово
6. ПИ 000058, ЕКАТТЕ 52235 в м – стта „Край село” по КВС на землището на с. Ново село
7. ПИ 000079, ЕКАТТЕ 66158 в м – стта „Банга” по КВС на землището на с. Семерджиево
8. ПИ 000041, ЕКАТТЕ 87700 в м – стта „Край село” по КВС на землището на с. Ястребово
9. ПИ 000089, ЕКАТТЕ 77342 в м – стта „Бреста” по КВС на землището на с. Хотанца
10. ПИ 033017, ЕКАТТЕ 22558 в м – стта „Друма” по КВС на землището на с. Долно Абланово
11. ПИ 000200, ЕКАТТЕ 58637 в м – стта „Джевелията” по КВС на землището на с. Просена
2. Упълномощава Кмета на Община – Русе да направи искане до Министерство на земеделието и храните за промяна предназначението на описаните в т. 1 на настоящото Решение имоти, както и да инициира всички необходими процедури по реда на ЗОЗЗ.