Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 412 Прието с Протокол № 18/13.12.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общинският съвет реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за символиката на Община Русе, както следва:
§ 1. Чл. 57 се изменят така:
„Чл. 57. (1) НЛН “Елиас Канети” се присъжда в две категории – белетристика и драматургия, за творби, публикувани (за белетристика), и реализирани (за драматургия) за първи път в България за период от 2 години, считано от 1 юни на предходното издание на наградата
(2) За участие в конкурса се допускат творби, които са написани в оригинал на български език или са преведени и/или редактирани на български език от самия автор.
(3) Крайният срок за приемане на предложения е 31 май в годината на връчване на наградата.”
§ 2. Чл. 58 се допълва и изменя така:
„Чл. 58. НЛН “Елиас Канети” представлява статуетка, изработена по утвърден от Община Русе художествен проект, и се придружава от диплом и парична награда в размер на 5 000 (пет хиляди) лева за белетристика и 2 000 (две хиляди) за драматургия.”
§ 3. Чл. 61, ал. 2 се изменя така:
„ (2)Предложенията съдържат:
1. формуляр – 1 бр.
2. предложеното литературно произведение – 7 бр.
3. творческа справка за кандидата – 1 бр.
4. снимка на автора – 1 бр.”
§ 4. Чл. 62 се отменя.
§ 5. Чл. 63 се изменя така:
„Чл. 63. (1) Носителите на НЛН “Елиас Канети” се определят от Комисия по награждаването, назначена от Кмета на Община Русе, в състав от 7 души:
1. двама литературни критици
2. един театрален критик
3. изтъкнат български автор, носител или номиниран за НЛН „Елиас Канети”
4. един представител на Международно дружество „Елиас Канети”
5. един представител на ОбС – Русе, посочен от ПКК, без да е задължително да е общински съветник
6. един представител на Община Русе.
(2) Комисията заседава на два етапа:
1. Определя до 10 номинации за белетристика и до 3 номинации за драматургия, като взема решенията си с тайно гласуване и обикновено мнозинство.
2. Излъчва носителите на наградата с тайно гласуване и обикновено мнозинство.”
§ 6. Чл. 64 се изменя така:
„Чл. 64. (1) Заседанието на комисията е редовно, ако присъстват най-малко 5 (пет) от нейните членове.
(2) Членовете на комисията избират самостоятелно председател чрез тайно гласуване и с обикновено мнозинство.
(3) Комисията по присъждане на наградата се определя за всяка година на връчване на НЛН „Елиас Канети”.
(4) Комисията определя и приема чрез общо съгласие критериите за селекция и журиране.
(5) Решението на комисията е окончателно и не подлежи на обжалване.”
§ 7. Отменят се
1. чл. 65, ал. 2
2. чл. 65, ал. 3
§ 8. В чл. 65, ал. 4 думата „носител” се заменя с думата „носители”.
§ 9. Измененият и допълненията в Наредбата влизат в сила от 01.01.2013 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)