Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 412

РЕШЕНИЕ № 412
Прието с Протокол № 21/18.12.2008 г.

На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Русе:

1. Одобрява проект за ПУП – Изменение на план за улична регулация в Източна промишлена зона на бул. “Тутракан” ОТ 10059 – ОТ 10075 и Изменение на план за регулация за УПИ: VІІІ-205, І-144, І-148, ХХІІ-725, ІІ-147, VІІІ-734, VІ-110, ІІІ-769, VІІІ-585 и VІІ-437;
2. Решението да се изпрати за обнародване в Държавен вестник в 7-дневен срок от приемането.