Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 413 Прието с Протокол № 18/25.02.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 22 от Закона за управление на отпадъците, чл. 8 и чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове и чл. 79 от Адмнистративнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Русе реши:

  1. Приема Наредба за изменение и допълнение Наредба № 15 за управление на дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Русе както следва:

§ 1 В член 33, ал. 2 думите „две години“ се заменят с „три месеца“.

§ 2 В допълнителните разпоредби:

 В параграф 1, т.4, буква „а“ се изменя така:

 аа)  моторно превозно средство с прекратена регистрация, което се намира върху имот – държавна или общинска собственост, за повече от три месеца от датата на прекратяване на регистрацията;

бб) в буква „б“ думите „две години“ се заменят с „три месеца“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)