Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 413

РЕШЕНИЕ № 413
Прието с Протокол № 21/18.12.2008 г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС и във връзка с § 37, ал.4 от ПЗР на ЗИДЗОС, общинският съвет реши:

1. Отменя Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на кметства, приета с решение № 510 от 25.02.2005 г.
2. Приема Наредба № 1 за общинската собственост.