Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 414 Прието с Протокол № 17/19.01.2017 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.12 и т.24 ЗМСМА и чл.6, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, Общинският съвет реши:
1. Приема отчета за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2016 г., съгласно Приложение №1.
2. Приема Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2017 г. , съгласно Приложение №2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)

Приложение №1

Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2016 г.

Обектите, включени в Годишният план за приватизация на общинска собственост през 2016 г., приет с Решение №72/21.01.2016 г. на Общински съвет – Русе са:
1. Дялове – собственост на Община Русе от търговски дружества:
1.1. Продажба на 560 бр. акции, собственост на Община Русе, представляващи 25% от капитала на „Агропродукт” АД.
През 2016 г. няма заявен инвеститорски интерес и не е обявяван публичен търг.

2. Общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на търговски дружества, които се използват за стопански цели:
2.1. Застроен поземлен имот намиращ се в Източна промишлена зона, ул. Потсдам №1, гр. Русе, АОС №7438/12.05.2015г. с площ от 18 968 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на ползване: за друг вид производствен, складов обект.
Имотът е придобит от Община Русе при ликвидацията на „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД с Решение №1298/26.02.2015г. на Общински съвет – Русе.
Съгласно регулационния план е урегулиран поземлен имот III, Източна промишлена зона на гр. Русе, одобрен със заповед №1701 от 25.08.1994 г., на Кмета на Община Русе. В имота са построени следните сгради:
1. Сграда 63427.8.1152.1, със застроена площ 392 кв.м. на един етаж, масивна носеща конструкция с тухлени стени, метална дограма с предназначение – склад, построена е през 1968 г.
2. Сграда 63427.8.1152.2, със застроена площ 448 кв.м., на един етаж, конструкция с метални колони и ферми, тухлени стени, метална дограма с предназначение – склад. Сградата е построена през 1979 г.
3. Сграда 63427.8.1152.3, със застроена площ 264 кв.м., на един етаж, конструкцията е стоманобетонови основи, колони, плочки, тухлени оградни стени, като в западната част е оформена битова част с метална дограма с предназначение – механична работилница. Сградата е построена през 1968 г.
4. Сграда 63427.8.1152.4, със застроена площ 551 кв.м., на един етаж, конструкцията е масивна с бетонови основи, колони, тухлени носещи и преградни стени, метална дограма с предназначение – склад. Сградата е построена през 1968 г.
5. Сграда 63427.8.1152.19, със застроена площ 473 кв.м., на четири етажа и разгъната застроена площ 1892 кв.м. Конструкцията е стоманобетонова сглобяема сграда върху бетонови фундаменти, с колони, фасадни панели и плосък покрив и монтиран асансьор. Предназначението и е силозно пространство, сградата е построена през 1986 г.
6. Сграда 63427.8.1152.7, със застроена площ 175 кв.м., масивна стоманобетонова сграда, оформени помещения за трафопостове, табла НН и склад. Под трафопоста има маслосборна яма, а под таблата – кабелен простор, с предназначение трафопост. Сградата е построена през 1981 г.
7. Главен корпус, представляващ няколко тела, построени в различни периоди.
7.1. Сграда 63427.8.1152.8, със застроена площ 316 кв.м., на един етаж със сутерен и предназначение – промишлена сграда, построена през 1968г.
7.2. Сграда 63427.8.1152.9, със застроена площ 360 кв.м., на един етаж със сутерен и предназначение – промишлена сграда, построена 1968 г. Конструкцията е масивна, стоманобетонова, с тухлени зидове върху бетонови основи.
7.3. Сграда 63427.8.1152.10, със застроена площ 317 км.м., на четири етажа със сутерен и предназначение – промишлена сграда. Конструкцията е масивна, стоманобетонова, с тухлени зидове върху бетонови основи.
7.4. Сграда 63427.8.1152.11, със застроена площ 238 кв.м., на три етажа със сутерен и предназначение – промишлена сграда.
7.5. Сграда 63427.8.1152.13, със застроена площ 1188 кв.м. на три етажа със сутерен и предназначение – промишлена сграда.
7.6. Сграда 63427.8.1152.14., със застроена площ 1006 кв.м., на два етажа със сутерен и предназначение – промишлена сграда. Сградата е построена през 1968г.
7.7. Сграда 63427.8.1152.15, със застроена площ 419 кв.м., на един етаж със сутерен и предназначение – промишлена сграда.
8. Сграда 63427.8.1152.12, със застроена площ 28 кв.м., на един етаж, предназначение – портал. Сградата е построена през 1968 г.
9. Сграда 63427.8.1152.16, със застроена площ 275 кв.м., на пет етажа със сутерен. Носещата конструкция е монолитна, стоманобетонова с асансьор. На първия етаж са разположени: пропуск, салон и магазин, от втория до петия етажи са разположени канцеларии, зъболекарски кабинет. На всеки етаж има самостоятелен санитарен възел. Предназначение – административна сграда, построена през 1968 г.
10. Сграда 63427.8.1152.17, със застроена площ 353 кв.м., на два етажа със сутерен, носещата конструкция е монолитна, стоманобетонова, изградена от тухлени зидове върху бетонови основи. На първия етаж са разположени санитарни възли, кухни с хладилници и складови помещения. Предназначение – административна сграда, построена през 1968 г.
11. Сграда 63427.8.1152.18, със застроена площ 68 кв. м., на един етаж, носещата конструкция е метална. Сградата е построена през 1982г., предназначението и е магазин.
12. Сграда 63427.8.1152.20, със застроена площ 298 кв.м., на един етаж, носещата конструкция е метална, предназначение – склад. Сградата е построена през 1979г.
13. Сграда 63427.8.1152.5, със застроена площ 275 кв.м., на един етаж, носещата конструкция е масивна монолитна с преградни тухлени стени. Предназначение – ремонтна работилница, построена през 1968г.
С Решение № 311/19.09.2016 г. на Общински съвет Русе е открита процедура за приватизация на гореописаният поземлен имот с идентификатор 63427.8.1152, намиращ се в Източна промишлена зона, ул. Потсдам №1, гр. Русе, АОС №7438/12.05.2015г. С Решение №393/15.12.2016г. на Общински съвет – Русе е обявен търг с явно наддаване на имота, при следните тръжни условия: начална тръжна цена – 4 816 000 лв.; стъпка на наддаване 50 000 лв. и депозит за участие – 200 000 лв. След обнародване на решението в „Държавен вестник“ ще бъдат обявени датите на провеждане на търг.
Очакваните приходи са в размера на обявената начална тръжна цена 4 816 000 лв.

2.2. Застроен поземлен имот в местност „Слатина”, Индустриален парк Русе, АОС №6125/10.11.2009 г. с площ 17221,00 кв.м., заедно с изградените в него сгради: Двуетажна масивна сграда със застроена площ 259,00 кв.м; Масивна сграда (хангар, депо, гараж) със застроена площ 132,00 кв.м.; Масивна сграда (хангар, депо, гараж) със застроена площ 490,00 кв.м. и Масивна сграда (хангар, депо, гараж) със застроена площ 130,00 кв.м. За обекта има определена пазарна оценка от лицензиран оценител – месец февруари 2011 г. (988 520 лв.).
През 2016 г обектът не е предлаган за продажба, поради липса на инвеститорски интерес.

2.3. Застроен поземлен имот в местност „Слатина”, Индустриален парк Русе, АОС №7318/29.07.2014г., представляващ УПИ II-91 от кв.887 по плана на гр. Русе, одобрен със заповед РД-01-1378/22.06.2005г. на Община Русе, а по кадастрална карта и кадастрални регистри представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.333.89, с площ 211 кв.м. с трайно предназначение на територията: Урбанизиране и начин на трайно ползване: за производствен, складов обект, заедно с изградената върху него сграда с идентификатор 63427.333.89.1 със застроена площ 80 кв.м., брой етажи 2, предназначение: друг вид сграда за обитаване. Данъчната оценка на имота към 29.07.2014г. – земя – 2 768,50 лева и сграда – 17 735,80 лева.
С Решение №169/21.04.2016г. на Общински съвет – Русе е обявена продажба чрез търг с явно наддаване на описания по горе имот с начална тръжна цена 31 800 лв., стъпка на наддаване – 2 000 лв. и депозит за участие – 3 000 лв. За определената дата на търг – 24.06.2016 г. има закупени 1 бр. тръжни документи и един явил се кандидат, спечелил търга. Участникът, спечелил търга, не сключва договор за приватизация в определения срок, поради което неговият депозит е задържан.

2.4. Нежилищен имот, АОС №3944/28.10.2002г., представляващ УПИ VІІ с площ от 4 025 кв.м. от кв. 60 по регулационния и застроителен план на с. Тетово, одобрен със Заповед №638/1965г. и изградената в него масивна триетажна сграда със застроена площ от 630 кв.м. Имотът е предназначен за здравно заведение. Сградата на бившата поликлиника е построена съгласно строително разрешение №11 от 15.04.1978г и е въведена в експлоатация през 1980 г. Сградата е масивна триетажна със сутерен /бивша поликлиника/ със застроена площ 500 кв.м. и е с административно обслужващо предназначение. Сградата е със стоманобетонови колони, пояси и плочи и дървена покривна конструкция с покритие от керемиди. Стените са тухлени носещи с гладка мазилка отвътре и отвън. Дограмата е стара дървена. Към първия етаж има самостоятелен вход от север. Към втория е третия етаж има самостоятелен вход и стълбищна клетка от изток.
През 2016 г обектът не е предлаган за продажба, поради липса на инвеститорски интерес.

2.5. Недвижим имот, АОС №7180/14.02.2014 г., представляващ едноетажна масивна комбинирана сграда „Баня-фурна” със застроена площ по акт за общинска собственост от 347 кв.м, а по скица 339 кв.м, намираща се в град Русе, кв. ДЗС в стопанския двор на експерименталната база. Поземлен имот с идентификатор 63427.11.84, съгласно кадастрална карта и кадастрални регистри е с площ 1937 кв.м. Сградата е строена 1959 г., масивна със стоманобетонови плочи, изцяло на изба.
През 2016 г обектът не е предлаган за продажба, поради липса на инвеститорски интерес.

2.6. Съгласно АОС №7388/05.02.2015 г., и скица №15-137465/02.04.2015г. обектът представлява двуетажна масивна обслужваща сграда с идентификатор 63427.2.590.2., със застроена площ от 44 кв.м., предмет на АОС №7388/05.02.2015 г., заедно с отстъпеното право на строеж с обща площ от 110 кв.м. намираща се на пл. д-р Мустаков, гр. Русе. Тя е самостоятелна сграда, застроена по монолитен способ до съществуващ трафопост. Изградена е през 2001-2002 г. като градински център на общинско търговско дружество „Паркстрой“ ЕООД. Функционално е разпределена по следния начин: търговско помещение на партерния етаж с два входа: търговски от площад д-р Мустаков и служебен към вътрешен двор от север. Обектът е обособен за търговска дейност, използван е като магазин за цветя и друг вид промишлени стоки, но към настоящия момент не функционира.
С Решение №375/17.11.2016г. на Общински съвет – Русе е взето решение да се извърши продажба чрез търг с явно наддаване на описания по горе имот с начална тръжна цена 80 150 лв., стъпка на наддаване 7 000 лв. и депозит за участие – 3 000 лв. Решението е обнародвано в “Държавен вестник”. Търгът ще се проведе в Община Русе на 11.01.2017 г.
Очакваните приходи от продажба на имота, са в размера на обявената начална тръжна цена – 80 150 лв.

2.7. Поземлен имот №801.716, представляващ УПИ V-716 в кв.74 с площ от 1652 кв.м. с изградената в него сграда №801.716.1, едноетажна, полумасивна с площ 86 кв.м., съгласно регулационния план на с.Тетово, Община Русе, предмет на АОС №8061/19.07.2016 г. Теренът е равнинен, с лице на уличната регулация, с правоъгълна форма, незастроената част е затревена, ъглов. Сградата е полумасивна, с тухлени зидове, гредоредна конструкция и частични стоманобетонови елементи.
С Решение №312/19.09.2016г. на Общински съвет – Русе ГПП, след заявен инвеститорски интерес, е допълнен с гореописаният имот. С Решение №374/17.11.2016г. на Общински съвет – Русе е обявена продажба на имота при следните тръжни условия: начална тръжна цена – 4 000 лв., стъпка на наддаване 400 лв. и депозит за участие 500 лв. Решението е обнародвано в “Държавен вестник”. Търгът ще се проведе в Община Русе на 10.01.2017 г.
Очакваните приходи от продажба на имота са в размер на обявената начална тръжна цена – 4 000 лв.

Комисията за приватизация и следприватизационен контрол (КПСК) на основание чл.9, т.18 от Наредбата за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол на Общински съвет Русе е осъществила през 2016 г. следприватизационен контрол по изпълнението на приватизационен договор от 21.10.2014г. Предоставен e доклад от МБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“ ООД – / Вх. №30-2858-1#1/09.12.2016г./, относно изпълнението на приватизационния договор.

КПСК констатира, че поетите задължения по приватизационен договор от 21.10.2014г. за продажбата на дела на Община Русе, представляващ 100 на 100 от вписания капитал на „ДКЦ-2-Русе“ ЕООД, се изпълняват от МБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“ ООД.

Приложение №2

Годишен план за приватизация на общинска собственост /ГПП/ през 2017 г.
I. Приоритетни цели
Паричните постъпления от приватизацията на общинското участие в капитала на търговски дружества, на обособени части от имуществото на еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала, както и общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели (магазини, ателиета, складове, сервизи, цехове и др.), както и незавършени обекти на строителство, невключени в имуществото на общински търговски дружества постъпват по бюджета на общината.
Постъпленията от приватизацията може да се разходват само за придобиване и основен ремонт на дълготрайни материални активи, за разходи, свързани с приватизационния процес, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура.
Приватизационният процес се осъществява на основание Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК) и подзаконовите нормативни актове, както и Наредбата за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол на ОбС Русе, при спазване принципите на:
– осигуряване на прозрачна и икономически ефективна приватизация;
– равнопоставеност на всички участници;
– осигуряване на постъпления в общинския бюджет, които да бъдат използвани за инвестиционни цели.

II. Годишен план за работа по приватизация на общинска собственост през 2017 г.
1. Дялове – собственост на Община Русе от търговски дружества:
1.1. Продажба на 560 бр. налични акции, собственост на Община Русе, които представляват 25% от капитала на „АГРОПРОДУКТ” АД.
Очакваните приходи са в размера на последно обявената начална тръжна цена – 57 500 лева.

2. Общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на търговски дружества, които се използват за стопански цели:
2.1. Застроен поземлен имот намиращ се в Източна промишлена зона, ул. Потсдам №1, гр. Русе, АОС №7438/12.05.2015г. с площ от 18 968 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на ползване: за друг вид производствен, складов обект.
Имотът е придобит от Община Русе при ликвидацията на „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД с Решение №1298/26.02.2015г. на Общински съвет – Русе.
Съгласно регулационния план е урегулиран поземлен имот III, Източна промишлена зона на гр. Русе, одобрен със заповед №1701 от 25.08.1994 г., на Кмета на Община Русе. В имота са построени следните сгради:
1. Сграда 63427.8.1152.1, със застроена площ 392 кв.м. на един етаж, масивна носеща конструкция с тухлени стени, метална дограма с предназначение – склад, построена е през 1968 г.
2. Сграда 63427.8.1152.2, със застроена площ 448 кв.м., на един етаж, конструкция с метални колони и ферми, тухлени стени, метална дограма с предназначение – склад. Сградата е построена през 1979 г.
3. Сграда 63427.8.1152.3, със застроена площ 264 кв.м., на един етаж, конструкцията е стоманобетонови основи, колони, плочки, тухлени оградни стени, като в западната част е оформена битова част с метална дограма с предназначение – механична работилница. Сградата е построена през 1968 г.
4. Сграда 63427.8.1152.4, със застроена площ 551 кв.м., на един етаж, конструкцията е масивна с бетонови основи, колони, тухлени носещи и преградни стени, метална дограма с предназначение – склад. Сградата е построена през 1968 г.
5. Сграда 63427.8.1152.19, със застроена площ 473 кв.м., на четири етажа и разгъната застроена площ 1892 кв.м. Конструкцията е стоманобетонова сглобяема сграда върху бетонови фундаменти, с колони, фасадни панели и плосък покрив и монтиран асансьор. Предназначението и е силозно пространство, сградата е построена през 1986 г.
6. Сграда 63427.8.1152.7, със застроена площ 175 кв.м., масивна стоманобетонова сграда, оформени помещения за трафопостове, табла НН и склад. Под трафопоста има маслосборна яма, а под таблата – кабелен простор, с предназначение трафопост. Сградата е построена през 1981 г.
7. Главен корпус, представляващ няколко тела, построени в различни периоди.

7.1. Сграда 63427.8.1152.8, със застроена площ 316 кв.м., на един етаж със сутерен и предназначение – промишлена сграда, построена през 1968г.
7.2. Сграда 63427.8.1152.9, със застроена площ 360 кв.м., на един етаж със сутерен и предназначение – промишлена сграда, построена 1968 г. Конструкцията е масивна, стоманобетонова, с тухлени зидове върху бетонови основи.
7.3. Сграда 63427.8.1152.10, със застроена площ 317 км.м., на четири етажа със сутерен и предназначение – промишлена сграда. Конструкцията е масивна, стоманобетонова, с тухлени зидове върху бетонови основи.
7.4. Сграда 63427.8.1152.11, със застроена площ 238 кв.м., на три етажа със сутерен и предназначение – промишлена сграда.
7.5. Сграда 63427.8.1152.13, със застроена площ 1188 кв.м. на три етажа със сутерен и предназначение – промишлена сграда.
7.6. Сграда 63427.8.1152.14, със застроена площ 1006 кв.м., на два етажа със сутерен и предназначение – промишлена сграда. Сградата е построена през 1968г.
7.7. Сграда 63427.8.1152.15, със застроена площ 419 кв.м., на един етаж със сутерен и предназначение – промишлена сграда.
8. Сграда 63427.8.1152.12, със застроена площ 28 кв.м., на един етаж, предназначение – портал. Сградата е построена през 1968 г.
9. Сграда 63427.8.1152.16, със застроена площ 275 кв.м., на пет етажа със сутерен. Носещата конструкция е монолитна, стоманобетонова с асансьор. На първия етаж са разположени: пропуск, салон и магазин, от втория до петия етажи са разположени канцеларии, зъболекарски кабинет. На всеки етаж има самостоятелен санитарен възел. Предназначение – административна сграда, построена през 1968 г.
10. Сграда 63427.8.1152.17, със застроена площ 353 кв.м., на два етажа със сутерен, носещата конструкция е монолитна, стоманобетонова, изградена от тухлени зидове върху бетонови основи. На първия етаж са разположени санитарни възли, кухни с хладилници и складови помещения. Предназначение – административна сграда, построена през 1968 г.
11. Сграда 63427.8.1152.18, със застроена площ 68 кв. м., на един етаж, носещата конструкция е метална. Сградата е построена през 1982г., предназначението и е магазин.
12. Сграда 63427.8.1152.20, със застроена площ 298 кв.м., на един етаж, носещата конструкция е метална, предназначение – склад. Сградата е построена през 1979г.
13. Сграда 63427.8.1152.5 със застроена площ 275 кв.м., на един етаж, носещата конструкция е масивна монолитна с преградни тухлени стени. Предназначение – ремонтна работилница, построена през 1968г.
С Решение № 311/19.09.2016 г. на Общински съвет Русе е открита процедура за приватизация на застроен поземлен имот с идентификатор 63427.8.1152, намиращ се в Източна промишлена зона, ул. Потсдам №1, гр. Русе, АОС №7438/12.05.2015г.
С Решение № 311/19.09.2016 г. на Общински съвет Русе е открита процедура за приватизация на гореописаният поземлен имот с идентификатор 63427.8.1152, намиращ се в Източна промишлена зона, ул. Потсдам №1, гр. Русе, АОС №7438/12.05.2015г. С Решение №393/15.12.2016г. на Общински съвет – Русе е обявен търг с явно наддаване на имота, при следните тръжни условия: начална тръжна цена – 4 816 000 лв.; стъпка на наддаване 50 000 лв. и депозит за участие – 200 000 лв. След обнародване на решението в „Държавен вестник“ ще бъдат обявени датите на провеждане на търг.
Очакваните приходи са в размера на обявената начална тръжна цена 4 816 000 лв.
2.2. Застроен поземлен имот в местност „Слатина”, Индустриален парк Русе, АОС №6125/10.11.2009 г. с площ 17221,00 кв.м., заедно с изградените в него сгради: Двуетажна масивна сграда със застроена площ 259,00 кв.м; Масивна сграда (хангар, депо, гараж) със застроена площ 132,00 кв.м.; Масивна сграда (хангар, депо, гараж) със застроена площ 490,00 кв.м. и Масивна сграда (хангар, депо, гараж) със застроена площ 130,00 кв.м. За обекта има определена пазарна оценка от лицензиран оценител – месец февруари 2011 г. (988 520 лв.).
Очакваните приходи са в размера на последно обявената начална тръжна цена – 990 000 лв.
2.3. Застроен поземлен имот в местност „Слатина”, Индустриален парк Русе, АОС №7318/29.07.2014г., представляващ УПИ II-91 от кв.887 по плана на гр. Русе, одобрен със заповед РД-01-1378/22.06.2005г. на Община Русе, а по кадастрална карта и кадастрални регистри представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.333.89, с площ 211 кв.м. с трайно предназначение на територията: Урбанизиране и начин на трайно ползване: за производствен, складов обект, заедно с изградената върху него сграда с идентификатор 63427.333.89.1 със застроена площ 80 кв.м., брой етажи 2, предназначение: друг вид сграда за обитаване. Данъчната оценка на имота към 29.07.2014г. – земя – 2 768,50 лева и сграда – 17 735,80 лева.

Очакваните приходи са в размера на последно обявената начална тръжна цена – 31 800 лв.
2.4. Застроен поземлен имот намиращ се на ул. Капитан Райчо Николов №1К, гр.Русе, с идентификатор 63427.3.322 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка/, с площ 7337 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с начин на трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, а съгласно действащия регулационен план на гр. Русе УПИ XI-156 /урегулиран поземлен имот, единадесет римско, тире, сто и петдесет и шест арабско/, кв. ЗПЗ, одобрен със Заповед №РД-01-979/02.04.2007г., заедно с изградената в него едноетажна масивна сграда с идентификатор 63427.3.322.1 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, триста двадесет и две, точка, едно/, със застроена площ 89 кв.м., с предназначение: промишлена сграда, съгласно АОС №7711/15.02.2016 г.
Данъчната оценка на имота към 15.02.2016г. – земя – 111 463,70 лева и сграда – 10 517,90 лева.
Очакваните приходи ще определят от оценката на лицензиран оценител.
2.5. Нежилищен имот, АОС №3944/28.10.2002г., представляващ УПИ VІІ с площ от 4 025 кв.м. от кв. 60 по регулационния и застроителен план на с. Тетово, одобрен със Заповед №638/1965г. и изградената в него масивна триетажна сграда със застроена площ от 630 кв.м. Имотът е предназначен за здравно заведение. Сградата на бившата поликлиника е построена съгласно строително разрешение №11 от 15.04.1978г и е въведена в експлоатация през 1980 г. Сградата е масивна триетажна със сутерен /бивша поликлиника/ със застроена площ 500 кв.м. и е с административно обслужващо предназначение. Сградата е със стоманобетонови колони, пояси и плочи и дървена покривна конструкция с покритие от керемиди. Стените са тухлени носещи с гладка мазилка отвътре и отвън. Дограмата е стара дървена. Към първия етаж има самостоятелен вход от север. Към втория е третия етаж има самостоятелен вход и стълбищна клетка от изток.
Очакваните приходи от продажба на имота, след изготвената оценка от лицензиран оценител, са в размер на 270 000 лв.
2.6. Недвижим имот, АОС №7180/14.02.2014 г., представляващ едноетажна масивна комбинирана сграда „Баня-фурна” със застроена площ по акт за общинска собственост от 347 кв.м, а по скица 339 кв.м, намираща се в град Русе, кв. ДЗС в стопанския двор на експерименталната база. Поземлен имот с идентификатор 63427.11.84, съгласно кадастрална карта и кадастрални регистри е с площ 1937 кв.м. Сградата е строена 1959 г., масивна със стоманобетонови плочи, изцяло на изба.
Очакваните приходи от продажба на имота, след изготвената оценка от лицензиран оценител, са в размер на 75 500 лв.
2.7. Поземлен имот №801.716, представляващ УПИ V-716 в кв.74 с площ от 1652 кв.м. с изградената в него сграда №801.716.1, едноетажна, полумасивна с площ 86 кв.м., съгласно регулационния план на с.Тетово, Община Русе, предмет на АОС №8061/19.07.2016 г. Теренът е равнинен, с лице на уличната регулация, с правоъгълна форма, незастроената част е затревена, ъглов. Сградата е полумасивна, с тухлени зидове, гредоредна конструкция и частични стоманобетонови елементи.
С Решение №312/19.09.2016г. на Общински съвет – Русе ГПП, след заявен инвеститорски интерес, е допълнен с гореописаният имот. С Решение №374/17.11.2016г. на Общински съвет – Русе е обявена продажба на имота при следните тръжни условия: начална тръжна цена – 4 000 лв., стъпка на наддаване 400 лв. и депозит за участие 500 лв. Решението е обнародвано в “Държавен вестник”. Търгът ще се проведе в Община Русе на 10.01.2017 г.
Очакваните приходи от продажба на имота са в размер на обявената начална тръжна цена – 4 000 лв.
2.8. Съгласно АОС №7388/05.02.2015 г., и скица №15-137465/02.04.2015г. обектът представлява двуетажна масивна обслужваща сграда с идентификатор 63427.2.590.2., със застроена площ от 44 кв.м., предмет на АОС №7388/05.02.2015 г., заедно с отстъпеното право на строеж с обща площ от 110 кв.м. намираща се на пл. д-р Мустаков, гр. Русе. Тя е самостоятелна сграда, застроена по монолитен способ до съществуващ трафопост. Изградена е през 2001-2002 г. като градински център на общинско търговско дружество „Паркстрой“ ЕООД. Функционално е разпределена по следния начин: търговско помещение на партерния етаж с два входа: търговски от площад д-р Мустаков и служебен към вътрешен двор от север. Обектът е обособен за търговска дейност, използван е като магазин за цветя и друг вид промишлени стоки, но към настоящия момент не функционира.
С Решение №375/17.11.2016г. на Общински съвет – Русе е взето решение да се извърши продажба чрез търг с явно наддаване на описания по горе имот с начална тръжна цена 80 150 лв., стъпка на наддаване 7 000 лв. и депозит за участие – 3 000 лв. Решението е обнародвано в “Държавен вестник”. Търгът ще се проведе в Община Русе на 11.01.2017 г.
Очакваните приходи от продажба на имота, са в размера на обявената начална тръжна цена – 80 150 лв.
2.9. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.2136.4.24 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка две хиляди сто тридесет и шест точка четири точка двадесет и четири/ в град Русе, ул. Борисова №51, с площ 120,86 кв.м, представляващ самостоятелен обект в сграда, разположена в имот с идентификатор 63427.2.2136 / шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка две хиляди сто тридесет и шест/, с предназначение – за търговска дейност, съгласно АОС №6621/23.01.2012г.
Данъчната оценка на имота към 23.01.2012г. – 123 530,80 лева.
Очакваните приходи ще се определят от оценката на лицензиран оценител.
След приемането на ГПП за 2017г. от Общински съвет – Русе същият публично се оповестява на сайта на общината.
Годишният план за работа по приватизация може по всяко време да бъде попълван и актуализиран с оглед инвеститорския интерес и постигане на оптимални резултати от провеждането на приватизационния процес.
Годишният план за работа по приватизация на общинска собственост през 2017 г. действа до приемането на плана за следващата година.
Съгласно чл. 6, ал. 3 ЗПСК, приемането на плана не е условие за вземане на решение и за действителността на сключените приватизационни сделки.
За всяка конкретна процедура, свързана с приватизация на обекти общинска собственост, се внася отделно предложение след становище на Комисията за приватизация и следприватизационен контрол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)