Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 414

РЕШЕНИЕ № 414
Прието с Протокол № 21/18.12.2008 г.

На основание чл.21 ал.1 т.23 ЗМСМА, и чл. 21 ал.2 и изисквания в Насоките за кандидатстване по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – BG161PO001/1.4-02/2008: „Подкрепа за подобряване на градската среда” на приоритетна ос 1 (Устойчиво и интегрирано градско развитие), операция 1.4 (Подобряване на физическата среда и превенция на риска) на ОП „Регионално развитие” , Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства с проект „Реконструкция, рехабилитация и модернизация на градска зона за отдих – централна градска градина” за финансиране по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – BG161PO001/1.4-02/2008: „Подкрепа за подобряване на градската среда” на приоритетна ос 1 (Устойчиво и интегрирано градско развитие), операция 1.4 (Подобряване на физическата среда и превенция на риска) на ОП „Регионално развитие” на ОП „Регионално развитие” и декларира, че предназначението на обекта на интервенция по проект „Реконструкция, рехабилитация и модернизация на градска зона за отдих – централна градска градина” няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на проекта.