Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 415 Прието с Протокол № 17/19.01.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 2 и т.3 и чл.чл. 19-22 от Закона за концесиите, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за започване на подготвителни действия за предоставяне на концесия на обекти от спортен комплекс „Дунав“ и имоти за развитие на спорта в гр.Русе, както следва:
1.1. Обекти от спортен комплекс „Дунав“ – АПОС № 6711 от 22.06.2012 г:
– Терен на стадион Дунав с площ 23 865 кв.м. от ПИ с идентификатор 63427.7.754
– Сграда четириетажна с идентификатор 63427.7.754.10. с площ 477 кв.м. – административна, делова сграда. Самостоятелен обект в същата сграда с
идентификатор 63427.7.754.10.2.(съблекални към Спортна зала) с площ 92 кв.м., да се ползва приоритетно за мероприятията в Спортната зала.
– Обект с идентификатор 63427.7.754.18.2. с площ 470 кв.м. – самостоятелен обект в сграда(съблекални към стадиона)
1.2. Имот с начин на трайно ползване: За други видове спорт – АПОС № 7319 от 30.07.2014 г:
– Поземлен имот с идентификатор 63427.7.764 с площ 7 555 кв. м. – част от спортен комплекс Дунав(помощен терен).
1.3. Имот с начин на трайно ползване: За други видове спорт – АЧОС № 6719 от 03.07.2012 г:
– Имот с идентификатор 63427.7.755 (трасе за стрелба с лък) с площ 7 865 кв.м.
– Сграда едноетажна с идентификатор 63427.7.755.1. с площ 192 кв.м.
1.4. Имот с начин на трайно ползване: за плувен басейн – АЧОС № 5389 от 16.04.2008 г:
– ПИ с идентификатор 63427.7.125 с площ 1 658 кв.м. с начин на трайно ползване – за плувен басейн и построените в него сгради:
– Сграда с идентификатор 63427.7.125.1 със застроена площ 111кв.м., с предназначение – друг вид сграда за обитаване.
Имотът да се включи в обекта на концесията след приключване на договор за наем от 13.01.2009 г за срок от 10 години.
2. Минималните инвестиции в обекта на концесията да включат:
2.1. Цялостен ремонт на тревното игрище – до 3 г. от влизане в сила на концесионния договор;
2.2. Изграждане изкуствен терен с размери отговарящи на изискванията на БФС за провеждане на официални футболни срещи с 4 бр.съблекални помещения – до 5 г. от влизане в сила на концесионния договор;
2.3. Дострояване на хотела към комплекса на два етапа:
– ремонт и преустройство – до 5 г. от влизане в сила на концесионния договор;
– пристрояване за разширение – до 8 г. от влизане в сила на концесионния договор;
2.4. Ремонт на съществуващия басейн – до 10 г. от влизане в сила на концесионния договор;
2.5. Ремонтиране на трасе за стрелба с лък – до 5 г. от влизане в сила на концесионния договор;
2.6. Изграждане на спортни зали и LED дисплей на трибуната – до 15 г. от влизане в сила на концесионния договор.
3. В екипа за подготвителни действия да бъдат включени общински съветници, предложени от председателския съвет на Общински съвет – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)