Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 415 Прието с Протокол № 18/25.02.2021 г.

На основание чл. 79 от АПК, чл. 21, ал.2, във вр. с ал.1, т.23 и чл. 17, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 133, ал. 4 от Закона за физическото възпитание и спорта, Общински съвет – Русе реши: 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и спортни дейности в община Русе,  със следното съдържание:

§ 1. В чл. 1 след текста „русенски спортни клубове“ се допълва „ и други организации“;

§ 2. В чл. 2 след текста „спортни клубове“ се допълва „и други юридическите лица по чл. 133, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта:“, а текста „русенски спортни клубове“ се заличава;

§ 3. В чл. 3 текста „на русенски спортни клубове“ се изменя така: „по реда на тази наредба“:

§ 4. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 и ал. 3 текста „на русенски спортни клубове“ се заличава;

2. В ал. 4 след текста „сайта на община Русе“ се допълва „в раздел „За граждани“, секция „Спорт“;

§ 5. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 текста „финансово подпомага“ се заменя с текста „може да подпомага финансово“, а текста „един спортен клуб“ се заменя с текста „ една организация“;

2. В ал. 3, т. 2 придобива следната редакция „Разходи за участия на състезатели и отбори на спортни клубове в спортни състезания от Държавния и Международния спортен календар, учебно-тренировъчни лагери (за които се прилага списък на състезатели и треньори, участвали в лагера). Средствата могат да се използват за пътни, дневни, нощувки, такси за участия, застраховки и стипендии. Преди подписване на договора за финансиране на организацията представя декларации от участващите лица или техните законни представители, че не са заплатили такса за лагер, нощувки, храна и транспорт за участие в състезанието.

3. В ал. 3, т. 3 придобива следната редакция:  „Разходи за организиране на състезания: осигуряване на възнаграждения на спортни специалисти, на медицински и помощен персонал, съдийски състави, за обезпечаване на награди – купи, медали, плакети, грамоти и други, свързани със спецификата на състезанието.“

4. В ал. 3 се допълват нови точки 7, 8 и 9, както следва:

„7. Разходи за пътуване от гр.Русе до мястото на провеждане на състезанието и обратно за физическите лица- състезатели, треньори и спортни животни. Разходите се отчитат съобразно изискванията на Наредбата за командировки в страната и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина – заповед за командировка, вид автомобил, разходна норма, вид гориво, изминати километри, първични счетоводни документи за закупуване на гориво и документи, доказващи извършеното плащане.

8. Разходи за гориво на спортни средства- (яхти, лодки, състезателни автомобили и други) определени и доказани по разходни норми за вида гориво на производител;

9. Разходи за храна на спортни животни(коне, гълъби и др.), с които се участва в спортни състезания. Размерът на разхода се определя с индивидуална норма, одобрена от председателя на спортния клуб за всеки вид спортно животно за ден за изхранване, и съобразен със средния брой живи спортни животни през календарната година.“

§ 6. В чл. 7 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 думата „финансира“ се заменя с текста „може да подпомага финансово“;

2. В ал. 4 числото „100‘ се заменя с числото „ 30“;

§ 7. В чл. 9 се допълва нова ал. 3, със следния текст: „За гостуващи отбори се признават разходи за пътни, дневни, нощувки и такси за участие, направени от организатора.“

§ 8.  В чл. 12 текстана русенските спортни клубове“ се заличава;

§ 9. Вчл. 13 се правят следните изменения:

1. Текста „ по чл. 11“ се заменя с текста „и други юридически лица по чл. 133, ал. 2“;

2. Точка 3 се изменя така: „Юридическите лица по чл. 133, ал.2, т.2  от Закона за физическото възпитание и спорта, да са вписани в  регистъра за юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието“;

3. Точка 4 се изменя така: „спортните клубове и туристическите дружества, да са вписани в публичните регистри по чл.9, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за физическото възпитание и спорта;

4. В точка 9 текста след думата „съгласно“ се изменя така: „Наредба № 1 от 4.02.2019 г. за треньорските кадри, вписани  публичния регистър по Закона за физическото възпитание и спорта.“;

5. В точка 10 текста след думата „съгласно“ се изменя така: „Наредба № 1 от 22.11.2019 г. за условията и реда за извършване на медицинските прегледи на лица, осъществяващи тренировъчна и състезателна дейност“;

§ 10. В чл. 14, т. 1 текста„русенски спортни клубове“ се заменя с думата „организации“;

§ 11. В чл. 15 се правят следнните изменения и допълнения:

1. В точка  7 с текста след думата „съгласно“ се изменя така: „Наредба № 1 от 4.02.2019 г. за треньорските кадри, вписани в публичния регистър по Закона за физическото възпитание и спорта.“;

2. Допълва се нова точка 9 със следия текст: „Брой  спортисти, учащи в Спортно училище „Майор Атанас Узунов“

§ 12. В чл. 17 се правят следните изменения:

1. След  „Програма „Спорт“ текста „за развитие на спортните клубове“ се заличава;

2. В точка 2 текста „русенския спортен клуб“ се заменя с думата „организацията“;

3. Точка 3 отпада;

4. В точка 4 текста след думата „съгласно“ се изменя така „Наредба № 1 от 4.02.2019 г. за треньорските кадри, вписани в публичния регистър по Закона за физическото възпитание и спорта.“;

5. Точка 9 отпада;

6. В точка 11 думата „клубът“ се заменя с „организацията“ ;

7. В точка 12 думата „клуба“ се заменя с „организацията“ ;

8. В точка 13 думата „клубът“ се заменя с „организацията“ ;

9. В точка 14  текста „спортен клуб“ се заменя с „организацията“ ;

§ 13. В чл. 18, ал.1  текста „отдел Образование, младежки дейности и спорт“ се заменя с „отдел „Образование, спорт и младежки дейности“ , а  текста „Култура и образование” се заменя с „Хуманитарни дейности”;

§ 14. В чл. 18а се правят следнитеизмененния:

1. В ал.1 текста „спортен клуб, извършващ“ се заменя с текста „организацията, извършваща“;

2. В ал. 2  „спортния клуб“ и „клуба“  и се заменят с думата „органнизацията“;

§ 15. В чл. 19 се правят следнните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след  „подпомагане на“ се допълва „организациите, като по отношение на“;

2. Ал. 2 отпада;

3. В ал. 3, т.  4  текстът „русенски спортни клубове“ се заменя с думата „организации“ и след текста „ще бъдат подпомогнати“ се допълва „раздела по който се подпомагат“;

4. Допълва се нова ал. 7 със следнния текст: „ Информацията по чл. 19, ал. 3, т. 4 се публикува на сайта на община Русе в раздел „За граждани“, секция „Спорт“.

§ 16. В чл.21 навсякъде „Спортният клуб“ се заменя с „Организацията“.

§ 17. Текста на чл. 22 се изменя така: Общият размер на целевите средства по раздел „Развитие на спортните клубове“, включват разходи, свързани със спортната им дейност като не по-малко от 50 % от тях трябва да са разходвани за детско-юношески спорт.“. Точките от 1 до 6 отпадат. 

§ 18. Текста на чл. 23 се изменя така: „Организациите, получили финансови средства по тази Наредба, осъществяват утвърдения проект по определените параметри и се отчитат с финансови отчети по образец, съгласно Приложение №8 в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството.

§ 19. В чл. 23б текста „Финансираният клуб е длъжен да спази“ се заменя с „Финансираната организация е длъжна да спазва“;

§ 20. В чл. 24, ал.1, т. 2 отпада

§ 21. Текста на чл.25 се изменя така: „Община Русе,  упражнява контрол чрез финансови контрольори върху изразходването на средствата, отпуснати от Общината, като същите имат право да изисква всички необходими счетоводни документи/

§ 22. Чл. 29 се изменя така: „ При нарушение на антидопинговите правила, финансирането се спира, считано от момента на констатиране на нарушението от компетентните органи до изясняване на случая. При доказано нарушение се прекратява договорът за финансиране .“

§ 23. Изменя се действащият образец на Приложение 1 към чл. 17, както  следва:

1. В част I „Информация за кандидата“ отпада текста „Регистрационен № в централен регистър на ЮЛНЦ на Министерство на правосъдието“;

2.В част I „Информация за кандидата“ след показател 8. Брой състезатели, включени в национален отбор  се допълва показател 9. Брой и списък с имена на спортисти, учащи в Спортно училище „Майор Атанас Узунов“,;

3. В част III „Изисквания и критерии“ се допълват следните изисквания:

3.1. Юридическите лица по чл. 133, ал.2, т.2  от ЗФВС, да са вписани в  регистъра за юридическите лица с нестопанска цел, воден от АВ към МП“;

3.2. Спортните клубове и туристическите дружества, са вписани в публичните регистри по чл.9, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за физическото възпитание и спорта;

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 24. Заявленията по чл. 16 от наредбата за финансово подпомагане през 2021 година се подават до 31 март 2021 г.

§ 25. „Заявленията на спортните клубове по чл. 24, ал. 2 от наредбата за освобождаване от заплащане на топлоенергия за отоплителния сезон 2020-2021 г. се подават до 31 март 2021 год. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)