Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 416 Прието с Протокол № 17/19.01.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинска собственост, във връзка с чл. 30 от Наредба №1 на Общинския съвет Русе, Протокол №5/29.03.2016 г. на Комисията по общинска собственост и заявление за откриване процедура за продажба, Общинският съвет реши:
1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 г. с недвижим имот, представляващ Поземлен имот с идентификатор 63427.8.232, с площ от 4 277 кв.м. по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Русе, одобрени със Заповед №РД-18-91 от 15.12.2007г. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг производствен, складов обект, а по действащия регулационен план, одобрен със Заповед №РД-01-711/07.03.2016 г. на Кмета на Община Русе представляващ УПИ VI-572, с адрес на имота: ул. „Иван Ведър“ №5, Източна промишлена зона, гр. Русе с прогнозен приход от продажбата му в размер на 165 200,00 лева.
2. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ Поземлен имот с идентификатор 63427.8.232, с площ от 4 277 кв.м. по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Русе, одобрени със Заповед №РД-18-91 от 15.12.2007 г. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг производствен, складов обект, а по действащия регулационен план, одобрен със Заповед №РД-01-711/07.03.2016 г. на Кмета на Община Русе представляващ УПИ VI-572, с адрес на имота: ул. „Иван Ведър“ №5, Източна промишлена зона, гр. Русе, предмет на Акт за частна общинска собственост №8135 от 08.12.2016 г., с начална тръжна цена 165 200,00 лева, без включени дължими данъци и такси. В имота съществува паянтова постройка със статут на временно строителство, изградена по реда на чл.120 от отменения ППЗТСУ.
3. Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)