Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 416 Прието с Протокол № 18/13.12.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и в изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2010-2015 г.), Общински съвет реши:

1. Общински съвет Русе отчита необходимостта от разкриване на Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства с капацитет 15 места и Наблюдавано жилище за лица с психични разстройства с капацитет 10 места на територията на община Русе и дава съгласие Община Русе да кандидатства по проект BG051PO001-5.2.13 „Живот в общността“.
2. Новите социални услуги Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства и Наблюдавано жилище за лица с психични разстройства по проект BG051РО001-5.2.13 „Живот в общността да бъдат разкрити в сградата на закрития ДДЛРГ „Райна Гатева”, намиращ се в гр. Русе, ул. „Доростол” № 34.
3. Възлага на Кмета на Община Русе да изготви проектно предложение за кандидатстване по схема за безвъзмездна помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” BG051PO001-5.2.13 „Живот в общността“. Формулярът за кандидатстване по проекта да бъде внесен в Агенцията за социално подпомагане в срок до 07.01.2013 г., 17.00 ч. местно време.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)