Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 416 Прието с Протокол № 18/25.02.2021 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 23, във връзка с чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:           

  1. Дава съгласие Община Русе като асоцииран бенефициент  в партньорство с координиращия бенефициент Столична община и с другите асоциирани бенефициенти: общините Бургас, Велико Търново, Монтана, Стара Загора и юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза: „Национално сдружение на  общините в Република България“ и „Клуб Икономика 2000“, да кандидатства по Програма LIFE 2020 на Европейския съюз, подпрограма „Действия по климата 2020“ с проект „Интегриран проект за изпълнение на градски планове за действие за преход към нисковъглеродно и климатично устойчиво общество“ с  референтен номер LIFE20 IPC/BG/000014.
  2. Упълномощава кмета на Община Русе да подпише необходимите документи, във връзка с кандидатстването и с изпълнението на проекта по т.1. в случай, че проектът бъде одобрен.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)