Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 417 Прието с Протокол № 17/19.01.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 и ал. 10, чл. 37, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с подадено в общинска администрация Заявление с вх. №ОИ-06-11/24.11.2016 г. и становище, изразено в Протокол №9/18.08.2016 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016 г. с учредяване право на строеж върху имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.7.742 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с площ от 616 кв.м., с административен адрес в град Русе, кв. „Здравец“, ул. „Петрохан“ №110, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на тайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, а съгласно действащият регулационен план на града представлява УПИ IV-742 в кв. 860 за изграждане на обект „Допълващо застрояване – навес към автодиагностичен пункт“, със застроена площ от 58,80 кв.м., с прогнозен приход от 7 650,00 лева (седем хиляди шестстотин и петдесет лева).
2. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж върху имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.7.742 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с площ от 616 кв.м., с административен адрес в град Русе, кв. „Здравец“, ул. „Петрохан“ №110, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на тайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, а съгласно действащият регулационен план на града представлява УПИ IV-742 в кв. 860 за изграждане на обект „Допълващо застрояване – навес към автодиагностичен пункт“, със застроена площ от 58,80 кв.м., при начална тръжна цена 7 650,00 лева (седем хиляди шестстотин и петдесет лева), без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника спечелил търга.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)