Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 417 Прието с Протокол № 18/25.02.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 15, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и във връзка с чл. 15, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотични вещества, Общински съвет – Русе реши:

1.Определя за председател на Общински съвет по наркотични вещества -Радостина Тодорова Пейкова- началник отдел „Здравни дейности“ в община Русе и освобождава г-жа Албена Нинова от заеманата длъжност

2.Определя за секретар на Общински съвет по наркотични вещества, Десислава Никова Лясова- старши експерт в отдел „Здравни дейности“.

3. Определя състава на Общински съвет по наркотични вещества в частта членове, както следва:

1. Чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев – Ректор на РУ „А.  Кънчев“ 

2. Доц. д-р Никола Събев, д.м. – Факултет „Обществено здраве и здравни грижи“ на РУ;

3. Димитър Чорбаджиев – Директор РД „Гранична полиция“ – Русе;

4. Веселин Василев – Директор Териториална дирекция „Национална сигурност“ – Русе;
5. Пламен Бороджиев – Началник сектор Борба с организираната престъпност – Русе;
6. Вилма Събкова– Завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Русе;
7. д-р Павлин Коджахристов – Заместник-директор на ОД на МВР – Русе;

8. Росица Георгиева – Началник Регионален инспекторат по образование;
9. Александър Иванов – Съдия в Окръжен съд – Русе;
10. Д-р Станислав Иванов – Началник на Отделение за лечение на зависимости в Център за психично здраве – Русе и

11. Спасимир Димитров – Директор на дирекция “Обществен ред и сигурност” в Община Русе

12. Детелина Цветелинова Матева – директор на Дирекция „Социално подпомагане“ -Русе;

13. Д-р Мария Стоянова Николова – главен инспектор в дирекция „Медицински дейности“ към Регионална здравна инспекция –Русе

14. Симона Евлогиева Балканска – секретар на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни –Русе.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд Русе в 14-дневен срок от съобщаването.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)