Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 418 Прието с Протокол № 17/19.01.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §22 от ПЗР от ЗУТ, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол №8/22.06.2016 г. на Комисията по общинска собственост, скица за придаваемо място по улична регулация, във връзка със Заповед №РД-01-3349/07.11.2016 г. на Кмета на Община Русе за одобряване на ПУП-ПР на ПИ №1572, за който се обособява един нов урегулиран поземлен имот /УПИ/ VI-1572 по имотни граници и ИПР (Изменение план за регулация) на УПИ V-1576 в кв. 71 по регулационния план на село Николово, Община Русе, Общинският съвет реши:
1. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 13 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ VI-1572 в кв. 71 по регулационния план на село Николово, Община Русе на Илиян Славев Николов, след заплащане на Община Русе цена в размер на 214,00 лв. (двеста и четиринадесет лева) и дължимите данъци и такси.
2. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)