Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 418 Прието с Протокол № 18/25.02.2021 г.

           На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл. 110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх. №№УТ-27-79/11.11.2020г. и 94И-6569-1#1/13.01.2021г. от Росица Атанасова Кадинова – Биркова, упълномощен представител на Иван Йорданов Йорданов по пълномощно рег. №3670/07.10.2020г., Общински съвет – Русе реши:

         Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване  на план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.150.297, находящ се в местността „Караманлийка“, гр. Русе, като с плана за имота се определи вилна зона за застрояване /Ов/ с плътност на застрояване до 40%, коефициент на интензивност на застрояването до 0,8, процент на озеленяване – минимум 50% и височина на застрояването Н до 7 метра. ПЗ да се изработи с ограничителни линии за застрояване свободно разположени на по 4 метра от двете странични граници на имота и от обслужващия път от север и на 6 метра от дъното на имота, като  се създадат устройствени условия за изграждане на нова жилищна сграда с височина Н до 7 метра и гараж в зоната определена от линиите на застрояване. Да се изпълнят изискванията на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и да се съобразят становищата  дадени с писма с вх.№№30-9965-310#2/08.12.2020г. от „В и К“ ООД – Русе и 30-9965-310#1/30.11.2020г.  от „ЕРП Север“ АД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)