Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 418

РЕШЕНИЕ № 418
Прието с Протокол № 21/18.12.2008 г.

На основание § 3 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗПРКИ, във връзка с чл.25, ал.2, т.3 от ЗПРКИ, Общинският съвет реши:

1. Създава Комисия за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси със следния състав:
– председател – Даниела Миткова;
– членове – Ваньо Танов, Ренета Рашкова, Христо Белоев, Свилен Лазаров, Емел Видинлиева, Даяна Коева, Данко Павлов, Стефан Бучаков, Пламен Ламбев, Теодор Оджаков и Тодор Бонев.
2. Възлага на Постоянната комисия по Законност, обществен ред и сигурност да изготви проект за изменение на Глава 5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе.