Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 419 Прието с Протокол № 17/19.01.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 15, ал. 6 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост, във връзка с чл. 1, т. 2, чл. 2, ал. 1, т. 21, чл. 3, чл. 4 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:
Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от пет години на Сдружение „Клуб отворено общество – Русе“, БУЛСТАТ 827234868, част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост, с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.2.674.5.4, с административен адрес: гр. Русе, кв. „Централна градска част“, ул. „Александровска“ № 49 и ул. „Пирот“, ет. 2, предмет на АЧОС №6987/19.06.2013 г., която част представлява помещения – стая № 201 и стая №202, с обща площ 61,00 кв. м, отдавани под наем като клуб на сдружението и месечна наемна цена – 32,21 лв. без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)