Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 419 Прието с Протокол № 18/25.02.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 1 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА, във връзка с чл. 76, ал. 1 и ал. 3 от АПК, Общински съвет – Русе реши:

Приема Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, касаещ приемане на Правила за дистанционно участие по електронен път в заседанията на Общински съвет – Русе и на комисиите към него на общински съветници, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19 с акт на орган по чл. 61, ал. 2 и 3 от Закона за здравето, както следва:
§ 1. Да се добави нова ал. 8 в чл.4, със следното съдържание:
Чл.4, ал.8. Правила за дистанционно участие по електронен път в заседанията на Общински съвет – Русе на общински съветници, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19 с акт на орган по чл. 61, ал. 2 и 3 от Закона за здравето
т.1. Общински съветници, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19 с акт на орган по чл. 61, ал. 2 и 3 от Закона за здравето, имат право да участват дистанционно по електронен път в заседанията на Общинския съвет, включително ако са близки контактни по смисъла на акт на орган по чл. 61 от Закона за здравето на потвърден случай на COVID-19.
т.2. Дистанционното участие по електронен път в заседанията се осъществява чрез интернет платформа за видеоконферентна връзка, която осигурява пряко и виртуално участие.
т.3. Председателите на групи представят до 17,00 ч. на деня, предхождащ заседанието на Общинския съвет, в кабинета на председателя на Общинския съвет списък на общинските съветници от съответната група, отговарящи на условията по т. 1 и изразили желание да участват в заседанието.
т.4. Общински съветник, нечленуващ в група, отговарящ на условията по т.1 и изразил желание да участва в заседанието, заявява това в срока по т.3 на електронен адрес: office@obs.ruse-bg.eu
т.5. Звеното по чл.122, ал.1 от правилника изготвя до председателя на Общинския съвет общ списък на общинските съветници по т. 3 и 4. На всеки общински съветник, включен в списъка, до 8,45 ч. в деня на съответното заседание от кабинета на председателя на Общинския съвет се изпраща линк за регистрация в интернет платформата за видеоконферентна връзка и участие в заседанието.
т.6. При проверката на кворума по чл. 73, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе общинските съветници по т. 5 се регистрират чрез визуализиране на специален екран в залата, в която се провежда заседанието. След проверка от звеното по чл.122, ал.1 от правилника дали визуализираните на екрана общински съветници са включени в списъка по т. 5 председателят ги обявява, с което те се смятат за присъстващи на заседанието и се добавят в протокола от заседанието. Председателят открива заседанието, когато броят на регистрираните общински съветници чрез компютризираната система за гласуване заедно с регистрираните чрез визуализиране, е повече от половината от общия брой общински съветници. Общински съветник, който не желае да участва в проверка на кворума по чл. 73, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, напуска платформата.
т.7. При желание за изказване, реплика, дуплика, обяснение на отрицателен вот, лично обяснение или по процедурни въпроси общинският съветник по т. 6, изречение първо и второ заявява желанието си чрез заявка – изпращане на съобщение до всички участници в платформата. Председателят дава и отнема думата на общинския съветник чрез платформата. Общинският съветник се изказва по реда, описан от чл. 76 до чл.83 включително от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе.
т.8. Общинският съветник по т. 6 участва в обявено гласуване след приключване на гласуването на общинските съветници в залата, като лично и устно заяви своя вот – „за“, „против“ или „въздържал се“. Резултатите от съответното гласуване се сумират и председателят обявява общия резултат.
т.9. Звеното по чл.122, ал.1 от правилника подпомага председателя при прилагането на тези правила.
т.10. Общинските съветници, които участват дистанционно по електронен път в заседанията на общинския съвет, изразили желание да участват в заседанието, използват персоналните си технически средства – таблети и осигуряват връзка с интернет.
т.11. Тези правила не се прилагат при тайно гласуване, както и за закритите заседания на Общински съвет – Русе.
т.12. За неуредените въпроси се прилагат съответно разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе.
Т.13 За участието си в заседанието, общинският съветник по т.1 не получава възнаграждение. Звеното по чл.122, ал.1 от Правилника не подава информация към Дирекция ФСД за изплащане на възнаграждение на общинския съветник по т.1, участвал дистанционно в заседанието.
§ 2. Да се добави нова ал. 6 в чл.48, със следното съдържание:
Чл.48, ал.6. Правила за дистанционно участие по електронен път в заседанията на комисиите към Общински съвет – Русе на общински съветници, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19 с акт на орган по чл. 61, ал. 2 и 3 от Закона за здравето
т.1. Общински съветници, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19 с акт на орган по чл. 61, ал. 2 и 3 от Закона за здравето, имат право да участват дистанционно по електронен път в заседанията на комисиите към Общинския съвет, включително ако са близки контактни по смисъла на акт на орган по чл. 61 от Закона за здравето на потвърден случай на COVID-19.
т.2. Дистанционното участие по електронен път в заседанията се осъществява чрез интернет платформа за видеоконферентна връзка, която осигурява пряко и виртуално участие.
т.3. Председателите на групи представят до 17,00 ч. на деня, предхождащ провеждането на заседанието на първата по ред комисия към Общинския съвет, в кабинета на председателя списък на общинските съветници от съответната група, отговарящи на условията по т. 1 и изразили желание да участват в заседанието.
т.4. Общински съветник, нечленуващ в група, отговарящ на условията по т.1 и изразил желание да участва в заседанието, заявява това в срока по т.3 на електронен адрес: office@obs.ruse-bg.eu
т.5. Звеното по чл.122, ал.1 от правилника изготвя до председателя на Общинския съвет общ списък на общинските съветници по т. 3 и 4. На всеки общински съветник, включен в списъка, до 15 мин. преди началния час на комисията в деня на съответното заседание, от кабинета на председателя на Общинския съвет се изпраща линк за регистрация в интернет платформата за видеоконферентна връзка и участие в заседанието.
т.6. При проверката на кворума, общинските съветници по т. 5 се регистрират чрез визуализиране на специален екран в залата, в която се провежда заседанието. След проверка от звеното по чл.122, ал.1 от правилника дали визуализираните на екрана общински съветници са включени в списъка по т. 5 председателят на комисията ги обявява, с което те се смятат за присъстващи на заседанието и се добавят в протокола от заседанието. Председателят открива заседанието, когато броят на присъстващите общински съветници, заедно с регистрираните чрез визуализиране, е повече от половината от общия брой общински съветници членове на съответната комисия. Общински съветник, който не желае да участва в проверка на кворума, напуска платформата.
т.7. При желание за изказване, реплика, дуплика или по процедурни въпроси общинският съветник по т. 6, изречение първо и второ заявява желанието си чрез заявка – изпращане на съобщение до всички участници в платформата. Председателят дава и отнема думата на общинския съветник чрез платформата. Общинският съветник се изказва, когато е получил думата от председателя на комисията.
т.8. Общинският съветник по т. 6 участва в обявено гласуване след приключване на гласуването на общинските съветници в залата, като лично и устно заяви своя вот – „за“, „против“ или „въздържал се“. Резултатите от съответното гласуване се сумират и председателят обявява общия резултат.
т.9. Звеното по чл.122, ал.1 от правилника подпомага председателя при прилагането на тези правила.
т.10. Общинските съветници, които участват дистанционно по електронен път в заседанията на комисиите, изразили желание да участват в заседанието, използват персоналните си технически средства – таблети и осигуряват връзка с интернет.
т.11. Тези правила не се прилагат при тайно гласуване, както и за закритите заседания на комисиите към Общински съвет – Русе.
т.12. За неуредените въпроси се прилагат съответно разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе.
т.13. За участието си в заседанието, общинският съветник по т.1 не получава възнаграждение. Звеното по чл.122, ал.1 от Правилника не подава информация към Дирекция ФСД за изплащане на възнаграждение на общинския съветник по т.1, участвал дистанционно в заседанието.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 3. Настоящият Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация влиза в сила от момента на неговото приемане.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)