Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 42 от 15.12.2011 г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 42
Прието с Протокол № 3/15.12.2011 г.

На основание чл. 170, ал. 2 от ЗИНЗС, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 46, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет реши:

1. Създава Наблюдателна комисия по чл. 170, ал. 2 от ЗИНЗС в състав:
Председател: Борил Панайотов – общински съветник;
Членове:
1. Симона Евлогиева Балканска – секретар на МКБППМН;
2. Магдалена Руменова Иванова – юрисконсулт ОС „ИН”;
3. Теодор Антонов Пеев – гл. специалист в Община Русе;
4. Наталия Кръстева – общински съветник;
5. Вергилия Грънчарова – общински съветник;
6. Милан Николов – общински съветник.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(проф. В. Пенчев)