Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 42 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.124а, ал.5 и чл.110, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-63/06.11.15 от „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД, Общински съвет – Русе реши:

1. Одобрява задание за проектиране на подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация на кръстовището между бул.“Христо Ботев“ и бул.“Васил Левски“, засягащо квартали 596, 604 и 855 по регулационния план на гр. Русе и план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.4.3018 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе и съседния на него имот граничещ с бул.“Христо Ботев“ и бул.“Васил Левски“;
2. Разрешава изработване на подробен устройствен план в съответствие с одобреното в т. 1 задание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)