Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 42 Прието с Протокол № 3/21.12.2023г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл.5 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 и чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и заявление с с вх.№УТ-27-111 от 29.11.2023г. от Община Русе, Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатори 63427.278.21 и 63427.279.14, намиращи се в местност „Арнаут дере“, град Русе, община Русе, като се изпълнят изискванията на чл.108, ал.2 от ЗУТ. С проекта ПУП – ПЗ да се определи  Терени за гробищни паркове – „Зона (Тгп)“, съгласно предвижданията на ОУПО – Русе, като се спазят изискванията за параметри на устройствените нормативи за зоната.
  2. Дава предварително съгласие за промяна предназначението на земеделски земи за обществени нужди и изграждане на нов гробищен парк върху ПИ №63427.278.21 както и част от ПИ №63427.279.14
  3. Определя срока на валидност на предварителното съгласие да бъде от влизане в сила на настоящето решение до решение на комисията по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ.
  4. Възлага на кмета на Община Русе да подаде искане до Министерството на земеделието и храните за промяна на предназначението на поземлени имоти с идентификатори 63427.278.21 и 63427.279.14, намиращи се в местност „Арнаут дере“, град Русе, община Русе.

ПУП да се изготви в обем и съдържание съгласно изискванията на Наредба №8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, при спазване на изискванията на Наредба №7 от 22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Решението подлежи на разгласяване по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)