Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 420 Прието с Протокол № 17/19.01.2017 г.

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за социалното подпомагане и чл. 36в, ал. 3 т. 1, т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, общинският съвет реши:
1. Допълва т. 2 от решение №369, прието с Протокол № 14/20.10.2016 г., както следва:
„Дава съгласие социалните/интегрирани услуги да бъдат разкрити в сграда – частна общинска собственост, описана в АОС №7292 от 02.07.2014 г., представляващи самостоятелни обекти от втори етаж с идентификатори: 63427.4.2084.2.9, с площ от 23,66 кв.м.; 63427.4.2084.2.10 с площ от 23,16 кв.м. и 63427.4.2084.2.11 с площ 77,64 кв. с административен адрес: гр. Русе, кв. „Дружба“ 2, ул. „Йосиф Цанков“ № 45-47, за времето на изпълнение на проекта и със срок до одобряване на окончателния доклад по проекта“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)