Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 420 Прието с Протокол № 19/27.12.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:
1. Изменя т. 1 от Решение № 365/15.11.2012 г, като същата придобива следния текст: „Дава съгласие за придобиване от Община Русе на активи – подземен паркинг с общо ЗП от 31 093 кв.м., /тридесет и една хиляди деветдесет и три квадратни метра / на три нива: ниво -1, кота-4.10 с площ 7 258 кв.м./седем хиляди двеста петдесет и осем квадратни метра/; ниво -2, кота – 8.10 с площ 8 454 кв.м./осем хиляди четиристотин петдесет и четири квадратни метра/ и ниво-3, кота-11.60 с площ 15 381 кв.м. /петнадесет хиляди триста осемдесет и един квадратни метра/, които са построени съгласно одобрен архитектурен проект в имот собственост на Община Русе съгласно АОС № 5150 от 18.10.2007г на Община Русе вписан дв. Вх. № 15582 по дело № 11388/07 от 19.10.2007г, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.2.5546 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка пет хиляди петстотин четиридесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Русе, одобрени със заповед № РД-18-18/16.05.2007г на Изпълнителен директор на АК, с адрес на поземления имот гр.Русе бул. ЛИПНИК № 1 /едно/ с площ от 36480 кв.м./тридесет и шест хиляди четиристотин и осемдесет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията- урбанизирана, начин на трайно ползване- за друг обществен обект, комплекс, с номер по предходен план: квартал 418 /четиристотин и осемнадесет/ парцел ХІХ-5094 /римско деветнадесет арабско пет хиляди и деветдесет и четири/, съседи: север- поземлен имот 63427.2.4791 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка четири хиляди седемстотин деветдесет и едно/, изток- поземлен имот 63427.2.4790 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка четири хиляди седемстотин и деветдесет/, поземлен имот 63427.2.5102 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка пет хиляди сто и две/, юг- поземлен имот 63427.2.5103 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка пет хиляди сто и три/, запад- поземлени имоти/ 63427.2.4637 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка четири хиляди шестстотин тридесет и седем/, 63427.2.4638 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка четири хиляди шестстотин тридесет и осем/, 63427.2.5545 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка пет хиляди петстотин четиридесет и пет/, 63427.2.5544 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка пет хиляди петстотин четиридесет и четири/, 63427.2.1647 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка хиляда шестстотин четиридесет и седем/, част от целия проект за изграждане на спортно – зрелищна зала с капацитет над 5500 места и обществен комплекс, състоящ се от спортно-развлекателни и търговски елементи, хотелски и бизнес център, хотелски комплекс, подземни и надземни паркинги и трафопост, чрез средства от централния бюджет в размер до 9 (девет) милиона лева, които да бъдат разходвани от „Проект Русе” АД единствено за довършителни работи по многофункционална зала за спортни и други събития. Разходите по сделката за придобиване се разпределят по равно между двете страни.
2. Отменя т. 4 от Решение № 365/15.11.2012 г., одобрява проект на Договор между Община Русе и „МОЛ РУСЕ ИНВЕСТ“ ООД за дългосрочно сътрудничество и съвместна реализация на проект (Приложение 1) и възлага на Кмета на Община Русе да го подпише.
3. Договорът по т.2 да бъде подписан от Кмета на Община Русе при изпълнение на следните условия:
3.1. Издаден запис на заповед за гарантиране задълженията на ДРУЖЕСТВОТО от физическите лица Атанас Стоилов Бобоков и Пламен Стоилов Бобоков – в качеството на издател и авалист;
3.2. Да се предаде прехвърлена от „ПРОЕКТ РУСЕ” АД на Община Русе корпоративна гаранция, издадена от „ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ” ЕАД;
3.3. Да се подпише договора от 04.06.2007 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)