Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 420

РЕШЕНИЕ № 420
Прието с Протокол № 21/18.12.2008 г.

На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.52, ал.3 и чл.53, т.2 от ЗОС, общинският съвет реши:
1. Приема правилник за организацията, дейността и управлението на специализирано звено “Контрол, охрана, обществен ред и сигурност”.
2. Увеличава числеността в Местни дейности, звено „Местни данъци и такси”, дейност 122, Обща администрация с 14 щатни бройки.