Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 421 Прието с Протокол № 17/19.01.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта, Общинският съвет реши:

1. Приема Общински годишен план за младежта на Община Русе за 2017 год., съгласно Приложение 1.
2. Възлага на кмета на Община Русе изпълнението и контрола на Общинския годишен план за младежта на Община Русе за 2017 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)