Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 421 Прието с Протокол № 19/27.12.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, чл. 110, ал. 1, т. 2, и искане вх. №УТ-27-58/21.12.2012 г., Общинският съвет реши:

1. Разрешава изработване и одобрява задание за подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация /ПР/ на поземлените имоти по поречието на р. Русенски Лом от жп моста над р. Русенски Лом до заустването й в р. Дунав.

Изтеглете цялото решение от ТУК!

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)