Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 423 Прието с Протокол № 17/19.01.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 52, ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинска собственост, Общинският съвет реши:
1. Приема изменение в Приложение № 1 „Структура и численост на Общинско предприятие „Социално предприятие-обществена трапезария“ към чл. 14, ал. 1 от Правилника за организацията, дейността и управлението на общинското предприятие, както следва:
1.1. Трансформира 1 щатна бройка от длъжност „домакин, той и калкулант“ в длъжност „калкулант“.
1.2. Трансформира 1 щатна бройка от длъжност „бюфетчик” в длъжност „домакин”.
2. Приема новата структура на Общинско предприятие „Социално предприятие-обществена трапезария“ Русе, съгласно Приложение №1, считано от 01.02.2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)

Приложение №1

С Т Р У К Т У Р А и Ч И С Л Е Н О СТ
На ОП „Социално предприятие-обществена трапезария”

1. Директор – 1 бр.
2. Счетоводител – 1 бр.
3. Главен готвач – 1 бр.
4. Социален работник – 1 бр.
5. Домакин – 1 бр.
6. Калкулант – 1 бр.
7. Помощен персонал – 5 бр.

Обща численост : 11 броя

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)