Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 423 Прието с Протокол № 19/09.03.2021 г.

На основание чл.79 от АПК, чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 82, ал.1 от ЗПФ и чл.52, ал.2 и ал.6  от ЗМСМА, Общински съвет –  Русе реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изменение и отчитане на бюджета на община Русе, както следва:

§1. В чл.22 се допълва нова ал. 6 със следното съдържание „ Общинският съвет по предложение на кмета на общината утвърждава показателите за разходи за делегирани от държавата и за местни дейности на кметства и населени места с кметски наместници, които не са определени  като второстепенни разпоредители с бюджет, въз основа на следните критерии:

1. Критерии по показатели за разходи по чл.45, ал.1, т.2 , букви „а“-„д“ от ЗПФ: 

  • брой население по постоянен адрес;
  • други бюджетни, отчетни и статистически показатели на касова и начислена основа;
  • предложения на местна общност и/или кмет/кметски наместник.

      2. Критерии по показатели за разходи по чл.45, ал.1, т.2 , буква „е“ от ЗПФ: 

  • актуални данни за състоянието на социалната и техническа инфраструктура  в населеното място предвид спецификата на капиталовия разход, изготвени от звеното по устройство на територията, съвместно с кмета  на кметство или кметски наместник.
  • За капиталови разходи, свързани с техника, оборудване,  апаратура и автомобили – актуални данни за състоянието, изготвени от сектор Управление на собствеността, снабдяване и ведомствен контрол /УССВТ/.

      §2. В чл.22 се допълва нова ал. 7 със следното съдържание „Разпределението на разходите по утвърдените показатели за съответното населено място през бюджетната година следва да отговаря на изискванията на чл.52, ал.5 от ЗМСМА“.

     §3. Наредба за изменение и допълнение Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изменение и отчитане на бюджета на община Русе влиза в сила от 01.01.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)