Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 423 Прието с Протокол № 20/24.01.2013 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.12 и т.24 ЗМСМА и чл.6, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, Общинският съвет реши:

1. Приема отчета за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2012 г., съгласно Приложение №1.
2. Приема Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2013 г. , съгласно Приложение №2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)
 

 Приложение №1
Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2012 г.
 
Обектите, включени в Годишният план за приватизация на общинска собственост през 2012 г., приет с Решение №48/19.01.2012 г. и допълнен с  Решение №340/18.10.2012 г.и Решение №174/16.05.2012 г. на Общински съвет – Русе са:
1.      Дялове – собственост на Община Русе от търговски дружества:
 
1.1.            Продажба на 100% от дяловете в капитала на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД
С Решение №334/16.10.2008 г. е открита процедура за приватизация на 100% от капитала на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД.
С Решение № 995/14.10.2010 г. на Общински съвет –Русе е обявен публичен търг с явно наддаване за продажба на 100% от дяловете в капитала на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД с начална тръжна цена 10 000 000 лева За обявената дата на търга 23.12.2010 г. няма закупена тръжна документация.
С Решение № 1206/19.05.2011 г. на Общински съвет – Русе е обявен публичен търг с явно наддаване за продажба на 100% от дяловете в капитала на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД с начална тръжна цена 5 000 000 лева. За обявената дата на търга 26.07.2011 г. няма закупена тръжна документация.
С Решение № 207/21.06.2012 г. на Общински съвет – Русе е обявен публичен търг с явно наддаване за продажба на 100% от дяловете в капитала на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД с начална тръжна цена 4 000 000 лева. За обявените дати на търга 29.08.2012 г. и 28.09.2012 г. няма закупена тръжна документация.
Липсата на закупена тръжна документация показва, че няма интерес към приватизацията на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД. С Решение №337 /18.10.2012 г. на Общинския съвет е прекратена дейността на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД и е открита процедура по ликвидация.
 
1.2.            Продажба на 560 бр. акции, собственост на Община Русе, представляващи 25% от капитала на „Агропродукт” АД.
С Решение №174/16.05.2012 г. на Общински съвет – Русе е допълнен Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2012 г. и открита процедура за приватизация на участието на Община Русе в капитала на „Агропродукт” АД – 560 броя налични акции на обща стойност по номинал 56 000 лв. Възложена е и изготвена приватизационна оценка за „АГРОПРОДУКТ” АД и информационен меморандум.
С Решение №293/20.09.2012 г. на Общински съвет – Русе е обявен публичен търг с явно наддаване за продажба на 560 бр. поименни налични акции, които представляват 25% от капитала на „АГРОПРОДУКТ” АД- Русе, собственост на Община Русе, описани във временно удостоверение №1/14.06.2002 г. с начална тръжна цена 57 500 лева. За обявените дати на търга 09.11.2012 г. и 04.12.2012 г. няма закупена тръжна документация, въпреки заявения инвеститорски интерес.
 
2.      Общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на търговски дружества, които се използват за стопански цели:
2.1.            Магазин за хранителни стоки /супермаркет/, ж.к.Чародейка – Г – юг, ул.  „Тодор Икономов”
Обектът е включван в програмите за приватизация  2007 г., 2008 г., 2009 г., 2011 г. и 2012 г.
С Решение №92/01.03.2012 г. на ОбС-Русе, е взето решение да се извърши продажба на Магазин за хранителни стоки (супермаркет), ж.к. „Чародейка – Г–юг” чрез публичен търг с явно наддаване с начална тръжна 700 000 лв. За определените дати на търга – 07.05.2012 г. и 31.05.2012 г. няма закупена тръжна документация.
С Решение №206/21.06.2012 г. на ОбС-Русе, е взето решение да се извърши продажба на Магазин за хранителни стоки (супермаркет), ж.к. „Чародейка – Г–юг” чрез публичен търг с явно наддаване с начална тръжна цена 500 000 лева. Търгът е проведен на 22.08.2012 г. За спечелил публичния търг е определен „Пацони” ЕООД с предложена цена 500 000 лв. и е сключен приватизационен договор.
 
2.2. Застроен поземлен имот в местност „Слатина”, Индустриален парк Русе
Застроеният поземлен имот в местност „Слатина”, Индустриален парк Русе, АОС №6125/10.11.2009 г. е с площ 17221,00 кв.м., заедно с изградените в него сгради: Двуетажна масивна сграда със застроена площ 259,00 кв.м; Масивна сграда (хангар, депо, гараж) със застроена площ 132,00 кв.м.; Масивна сграда (хангар, депо, гараж) със застроена площ 490,00 кв.м. и Масивна сграда (хангар, депо, гараж) със застроена площ 130,00 кв.м.
С Решение №135/19.04.2012 г. на ОбС-Русе е взето решение да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на застроения поземлен имот в местност „Слатина”, Индустриален парк Русе при начална тръжна цена 988 520 лева. За определените дати на търга – 26.06.2012 г. и 19.06.2012 г. няма закупена тръжна документация.
2.3. Поземлен имот и изградената в него масивна едноетажна обществена
 сграда със сутерен (бивша баня 5)
Поземленият имот и изградената в него масивна едноетажна обществена сграда със сутерен (бивша баня 5) –  кв. Дружба 2, бул. Гоце Делчев 4,  АОС №17028/01.12.1998 г. е с площ 1399 кв.м., заедно с изградената в него масивна едноетажна сграда със застроена площ 289 кв.м., със сутерен с парен котел и частичен втори етаж, в който е обособено помещение за разширителен съд.  
С Решение №235/12.07.2012 г. на ОбС-Русе е взето решение да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземления имот и изградената в него масивна едноетажна обществена сграда със сутерен (бивша баня 5) при начална тръжна цена 300 000 лева. За определените дати на търга – 14.09.2012 г. и 08.10.2012 г. няма закупена тръжна документация.
 
2.4. Магазин за хляб и хлебни изделия „Русия”, ул. „Шести септември” №90.
С Решение №340/18.10.2012 г. на Общински съвет – Русе е допълнен Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2012 г. с Mагазин за хляб и хлебни изделия, намиращ се в партера на жилищен блок „Русия”, ул. „Шести септември” №90, гр. Русе, във връзка със заявено намерение за закупуване на общинския обект. Възложена е и изготвена приватизационна оценка и информационен меморандум.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение №2
 
Годишен план за приватизация на общинска собственост през  2013 г.
 
I. Приоритетни цели
Паричните постъпления от приватизацията на дялове – собственост на общината от търговски дружества и общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели (магазини, ателиета, складове, сервизи, цехове и др.), както и незавършени обекти на строителство, невключени в имуществото на общински търговски дружества служат приоритетно за подпомагане изпълнението на капиталовата програма на Общината, като се използват за инвестиционни цели в интерес на местната общност, включително за придобиване на дълготрайни материални активи и за погасяване на кредитите за незавършени обекти на строителството. Тези средства не могат да се използват за текущи разходи.
Паричните постъпления от приватизацията на общинското участие в капитала на лечебните заведения се използват за инвестиционни цели в здравеопазването, включително за придобиване на дълготрайни материални активи за лечебните заведения.
Приватизационният процес се осъществява на основание Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК) и подзаконовите нормативни актове, както и  Наредбата за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол на ОбС Русе, при спазване принципите на:
–                             осигуряване на прозрачна и икономически ефективна приватизация;
–                             равнопоставеност на всички участници;
–                             осигуряване на постъпления в общинския бюджет, които да бъдат използвани за инвестиционни цели.
II. Годишен план за работа по приватизация на общинска собственост през 2013 г.
Годишният план за приватизация в Община Русе обхваща приватизацията на дялове – собственост на общината от търговски дружества и общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели, както следва:
1.Дялове – собственост на Община Русе от търговски дружества:
1.1.Продажба на 100%  от капитала  на „Диагностично консултативен център – 2 – Русе” ЕООД (ДКЦ – 2 – Русе ).
Общинското  търговско дружество „ДКЦ – 2 – Русе” ЕООД е здравно заведение за осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ и се помещава в сграда на ул. “Рига”№ 35, кв. 675, ж.к. Здравец- Изток, АОС №2423/05.01.1999 г. Към 31.12.2011 г. основният капитал на дружеството е 148 805 лв., а собствения 717 846 лв.
Съгласно Решение №571/25.04.2005 г. и Решение №850/26.01.2006 г.  на Общинския съвет, собствеността на сградата на „ДКЦ – 2 – Русе” ЕООД е разделена в съотношение за Община Русе – 41.10% и за „ДКЦ – 2 – Русе” ЕООД – 58.90%.
Очакваните приходи в размер от 1 000 000 до 2 000 000 лв. са в зависимост от размера на дълготрайните материални активи, включени в собствения капитал на дружеството и оценката, изготвена от лицензиран оценител.
1.2.Продажба на 560 бр. налични акции, собственост на Община Русе,  които представляват 25% от капитала на „АГРОПРОДУКТ” АД.
Очакваните приходи са в  размера на последно обявената начална тръжна цена  – 57 500 лв.
2.      Общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на търговски дружества, които се използват за стопански цели:
2.1. Магазин за хляб и хлебни изделия „Русия”, ул. „Шести септември” № 90.
С Решение №385/13.02.2012 г. на ОбС-Русе е взето решение да се извърши      продажба чрез публичен търг с явно наддаване на Магазин за хляб и хлебни изделия, намиращ се в партера на жилищен блок „Русия”, ул. „Шести септември” №90, АОС №6730/27.07.2012 г. с начална тръжна цена – 90 959 лв.
След обнародване на решението на ОбС в “Държавен вестник” ще бъдат обявени датите на провеждане на търга.
Очакваните приходи са в  размера на  91 000 лв.
2.2. Магазин „Твърдина”, гр. Русе, ул. „Доростол” № 51, АОС 2836/31.05.1999  г., идентификатор 63427.1.91.4.41 – Част от партера на бл. „Твърдина”– магазин за продажба на хляб със застроена площ 151.85 кв.м.Данъчна оценка към 18.08.2009 г.-127 263.70 лв.
Очакваните приходи са в  размера на  130 000 лв.
2.3. Магазин 117 „Панайот Хитов” 48-А – разположен на първи етаж на  Ж.Б.”Вл. Заимов” с площ 73.66 кв.м. данъчна оценка към 18.08.2009 г. – 76 908.20 лв. В Община Русе са постъпили две заявления за закупуване на  магазина.
Очакваните приходи са в  размера на  77 000 лв.
2.4. Поземлен имот и изградената в него масивна едноетажна обществена  сграда със сутерен (бивша баня 5) –  кв. Дружба 2, бул. Гоце Делчев 4,  АОС №17028/01.12.1998 г.
Поземленият имот е с площ 1399 кв.м., заедно с изградената в него масивна едноетажна сграда със застроена площ 289 кв.м., със сутерен с парен котел и частичен втори етаж в който е обособено помещение за разширителен съд.  През 2012 г за определените дати на търга – 14.09.2012 г. и 08.10.2012 г. няма закупена тръжна документация.
Очакваните приходи са в  размера на последно обявената начална тръжна цена  – 300 000 лв.
2.5. Застроен поземлен имот в местност „Слатина”, Индустриален парк Русе,   АОС №6125/10.11.2009 г. с площ 17221,00 кв.м., заедно с изградените в него сгради: Двуетажна масивна сграда със застроена площ 259,00 кв.м; Масивна сграда (хангар, депо, гараж) със застроена площ 132,00 кв.м.; Масивна сграда (хангар, депо, гараж) със застроена площ 490,00 кв.м. и Масивна сграда (хангар, депо, гараж) със застроена площ 130,00 кв.м. За обекта има определена актуализирана пазарна оценка от лицензиран оценител – месец февруари 2011 г. (988 520 лв.).
Очакваните приходи са в  размера на последно обявената начална   тръжна цена  – 990 000 лв.
Годишният план за работа по приватизация може по всяко време да бъде попълван и актуализиран с оглед инвеститорския интерес и постигане на оптимални резултати от провеждането на приватизационния процес.
Годишният план за работа по приватизация на общинска собственост през 2012 г. действа до приемането на плана за следващата година.
 Съгласно чл. 6, ал. 3 ЗПСК, приемането на плана не е условие за вземане на решение и за действителността на сключените приватизационни сделки.
 За всяка конкретна процедура, свързана с приватизация на обекти общинска собственост, се внася отделно предложение след становище на Комисията за приватизация и следприватизационен контрол.
 
                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                                                    (засл. проф. В. Пенчев)