Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 424 Прието с Протокол № 17/19.01.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и изискванията за кандидатстване по проект „Красива България”, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства с проектно предложение по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ за изграждане на асансьор в „Дневен център за стари хора“, гр. Русе, ул. „Йосиф Цанков“ № 45.
2. Дава съгласие Община Русе да осигури 51 % съфинансиране на проектното предложение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)