Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 424 Прието с Протокол № 19/09.03.2021 г.

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2021 година, ПМС №408/23.12.2020г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2021г. и чл.16 и чл.22, ал.2 от Наредба за условията и реда за съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе, приета с Решение №842, прието с Протокол №32/12.12.2013 година, Общински съвет – Русе реши:

1.Приема бюджета на Община Русе за 2021 година – с преходен остатък в приходната и разходната му част в размер на 160 370 099 лева, както следва:

1.1. По приходите в размер на 160 370 099 лв. съгласно Приложение №1, в т.ч.:
1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 96 198 166лв., в т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 85 294 738 лева.
1.1.1.2. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 496 729лв., съгласно Приложение № 1a.
1.1.1.3. Финансиране на бюджетното салдо 10 406 699лв.
В т.ч. преходен остатък от 2020 година 10 922 247лв.
и §8803 „Събрани средства и извършени плащания от/за сметки
за средства от ЕС (-)515 548лв.

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 64 171 933лв. в т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 19 460 000лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 23 752 726лв.

 • Приходи и доходи от собственост 6 485 552лв.
 • Общински такси 14 684 120лв.
 • Глоби, санкции и наказателни лихви 1 081 000лв.
 • Други неданъчни приходи 916 400лв.
 • Внесени ДДС и др. данъци в-у продажбите (-)1 552 726лв.
 • Постъпления от продажба на нефинансови активи 1 920 000лв.
 • Приходи от концесии 218 380 лв.
  1.1.2.3. Помощи и дарения от страната в размер на 25 200лв.
  1.1.2.4. Трансфери за местни дейности в размер на 3 845 694лв.
  в т.ч.:
 • Обща изравнителна субсидия 6 253 300лв.
 • Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване 283 600 лв.
  – Трансфери между бюджети (-)196 381лв.
  – Трансфери между бюджетни и сметки за средства от ЕС (-) 4 342 525лв.
  -Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности 1 847 700лв.
  1.1.2.5. Временни безлихвени заеми в размер на 183 191лв.
  1.1.2.6.Финансиране на бюджетното салдо 16 905 122лв.
  в т.ч.
 • погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)1 481 472лв.
 • погашение по краткосрочни заеми от др. лица в
  страната /“ФЛАГ“АД/ (-) 5 285 485лв.
 • получени краткосрочни заеми /“ФЛАГ“АД/ 2 919 460лв.
 • отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО (-)4 086 165лв.
 • за възстановяване от РИОСВ 7 984 297лв.
 • §8803 „Събрани средства и извършени плащания от/за сметки
  за средства от ЕС (-)740 396лв.
  Чужди средства от други лица (-)19 718лв.
  Преходен остатък от 2020 година 17 614 601лв.
  (Приложение № 1Б).
  1.2. По разходите в размер на 160 370 099 лв. разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2, 3, 4 и 5.
  1.2.1. За делегирани от държавата дейности – текущ бюджет в размер на 94 047 348 лв., съгласно Приложение №3.
  1.2.2. За местни дейности – текущ бюджет в размер на 50 828 813лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 1 263 700лв. и целева субсидия за текущ ремонт на общински пътища в размер на 349 500лв., съгласно Приложение №4.
  1.2.3. Приема разчет за капиталови разходи в Инвестиционна програма в размер на 15 493 938 лв., в т.ч. от целева субсидия 1 498 200лв., съгласно Приложение №5.
  1.2.4. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение №10.
  1.2.5. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от приватизация, съгласно Приложение №7.
  1.2.6. Приема индикативен разчет за капиталови разходи, предвидени за финансиране със средства от Европейски съюз, средства по международни програми и договори и свързаното с тях национално и общинско съфинансиране, съгласно Приложение №5; №16 и №16 А.
  1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа- дефицит/излишък в размер на (-)27 311 821лв. Приложение № 2А.
  1.4. Приема първоначалния бюджет на Община Русе по агрегирани показатели, съгласно Приложение №2А.
 1. Определя числеността и утвърждава разходите за заплати през 2021г., без звената от системата на образованието, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение №17.
 2. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за: 3.1. Членски внос – 100 870лв., 3.2. Помощи по Наредба №21 на Общински съвет гр. Русе за:
  • еднократни помощи – 18 100лв.;
  • подпомагане с 300лв. на дете в приемно семейство – 9 900лв.;
  • помощи новородени деца – 163 500лв.
   3.3. Разходи за поддръжка на гробищните паркове в кметствата – 20 480лв., в т.ч. с. Долно Абланово /населено място с кметски наместник/ и за подпомагане на социално слаби ученици със средства от рента на ниви в с. Червена вода –34 442лв.;
  • Калкулация за християнско погребение на социално слаби, бездомни и самотни хора за 2021г. – Приложение №30.;
  • Калкулация за мюсюлманско погребение на социално слаби, бездомни и самотни хора за 2021г. – Приложение №31.
   3.4. Стипендии за 3-ма студенти в размер на 17 550лв. (за стипендии, осигурявани от местни приходи);
   3.5. Субсидии за читалища:
   3.5.1. Държавно финансиране – 838 332лв. /Приложение №15/
   3.5.2. Дофинансиране с общински приходи – 101 936лв. за ремонт и отоплителни уреди на читалищата от малките населени места /Приложение №15 А/
   3.5.3. Дофинансиране с общински приходи – 20 000лв.
   3.6. Програма „Спорт“ –500 000лв.
   3.7. Клубове на пенсионера, инвалиди и др. – 52 800лв.
   3.8 . Програма „Туризъм“ – 199 733лв.
   3.9. Фондация „Русе-град на свободния дух“ – 100 000лв.
   3.10. Средства за Програма „Култура“-100 000лв.
   3.11. Целеви текущи и капиталови разходи в областта на електронното управление, съгласно чл.56 от ЗДБРБ за 2021 година. Приложение №5А
   3.12. Средства за Малки населени места – 980 000лв., в т.ч. ремонт на улици и тротоари 700 000лв. и фонд „Малки населени места“ – кметства -280 000лв.
   3.13. Упълномощава кмета на общината да предостави на читалищата средствата по т.3.5.3. след разпределението им, съгласно Закона за народните читалища. Да определи и договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т.3.1.-3.11. Средствата за юридическите лица с нестопанска цел се предоставят само за нестопанската им дейност и не могат да бъдат използвани за дейности с икономически характер. В случаите, когато лицата извършват стопанска и нестопанска дейност са задължени да разграничат видовете си дейности така, че да е на лице фактическо или финансово-счетоводно обособяване на съответните дейности и да поддържат отделно счетоводно отчитане на стопанската и нестопанската дейност по отношение на активите, пасивите, приходите и разходите, свързани с тези дейности. Средствата се предоставят при спазване реда на Закона за държавните помощи.
   3.14. При неизпълнение на приходната част по бюджета на общината, което може да доведе до влошаване на финансовия стабилитет, трансферите на второстепенните разпоредители с бюджет за разходите, финансирани от общински приходи, могат да бъдат намалени под утвърдените им размери от първостепенния разпоредител.
 3. Приема следните лимити за разходи:
  4.1.СБКО в размер на 3 % от утвърдените разходи за основни заплати на лицата назначени по трудови правоотношения.
  4.2.Разходи за представителни цели на кмета и представителни разходи на Председателя на ОбС в изпълнение на чл.89 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. /Приложение №8/
  4.3.Средства за диоптрични очила в размер до 80 лв. съгласно Наредба 7/15.08.2005г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплей.
  4.4. Утвърждава показателите по чл.45, ал.1, т.2 от ЗПФ за населените места с кметски наместници, които не са определени като второстепенни разпоредители, съгласно Приложение №6а.
 4. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски-за пътуване в границите на населеното място, в съответствие с характера на трудовата дейност и за пътуване от местоживеене до месторабота и обратно, съгласно Приложение №18.
 5. Утвърждава разходите, целите по приходите и числеността на щатния персонал на общинските предприятия, съгласно Приложения № №13; 14; 19; 20; 21; 22; 22а; 23; 24; 25; 26; 27; 28 и 29.
  6.1. Приема текущите бюджети на кметствата за 2021г. Приложение №6.
 6. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2021, 2022 и 2023 г. – Приложения №№11; 11а; 11б; 11в; 11г и 11д .
 7. След приемане на Решение на Министерски съвет за бюджетна процедура 2022-2024г., кметът да разработи и внесе в общинския съвет тригодишна прогноза за периода 2022-2024г.
 8. Определя второстепенните разпоредители с бюджет за 2021 година, съгласно Приложение №12.
 9. Определя максимален размер на дълга, както следва:
  10.1. Максимален размер на плащанията по общинския дълг към края на 2021 година, съгласно чл.32, ал.1 от ЗПФ /2018; 2019 и 2020г./ – 7 285 782лв.
  10.2. Максимален размер на общински гаранции за 2021г., съгласно чл.32, ал.2 от ЗПФ – 2 418 401лв.
  10.3. Намерения за поемане на нов общински дълг за 2021г.- 0лв., в т.ч. общински гаранции – 0лв. Приложение №9.
 10. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 година по бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения не могат да надвишават 15% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години. Ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения.
 11. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 година, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения.
 12. На основание чл.125, ал.1 от ЗПФ оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
  13.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
  13.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
  13.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по т. 1.2.2. от настоящето решение.
 13. Възлага на кмета:
  14.1. Да утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.
  14.2. Да организира и утвърди разпределението на бюджета по параграфи и тримесечия на Първостепенния разпоредител с бюджет, както и на всички Второстепенни разпоредители.
  14.3. Да информира ОбС в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.
  14.4. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ, включително и да извършва вътрешни компенсирани промени по показателите.
  14.5. Да извършва служебна корекция на бюджет 2021г. по приходната и разходната му част за обезщетения, получени от Застрахователни компании.
  14.6. Да извършва служебна корекция на бюджет 2021г. на приходните параграфи, отчитащи се със знак минус, без да изменя общия размер на приходите.
  14.7. Да ограничава или спира финансирането на бюджетните и субсидирани дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина до преустановяване на нарушението.
  14.8. Да актуализира общинския бюджет с размера на постъпилите дарения и спонсорства в съответствие с волята на дарителите и спонсорите.
 14. Упълномощава кмета:
  15.1. При спазване изискванията на чл.104, ал.1, т.4 и чл.126 от Закона за публичните финанси, да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за плащания, в т.ч. и авансови, които Община Русе има по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, по други международни, национални и други програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на общински съвет.
  15.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по Европейски структурни и инвестиционни фондове и от други донори, по международни, национални програми и други програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината и за изпълнение на общинския план за развитие.
  15.3. Да сключи договори с Министерство на културата за съвместно финансиране на културни институти, както следва:
  15.3.1. ДТ „Сава Огнянов”
  15.3.2. Държавна опера
  15.3.3. Държавен куклен театър.
  15.3.4. Средствата да се предоставят при спазване реда на Закона за държавните помощи.
  16.Дава съгласието си Второстепенните разпоредители с бюджет от функция „ Почивно дело, култура и религиозни дейности“, група „Култура“ да прилагат системата на делегирани бюджети, като събраните собствени приходи остават за техни цели, съгласно Приложение №1А.
 15. Одобрява разчетите за разходи по План сметка на дейност „Чистота“ за 2021г., съгласно Приложение №32.
 16. Одобрява размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през годината -11%, съгласно Справка за просрочени вземания и задължения по Приложение №33.
 17. Дава съгласието си, кметът на Община Русе да направи предложение до министъра на финансите за трансформиране на 349 500лв. от целевата субсидия за капиталови разходи в целева субсидия за текущ ремонт на общинска пътна мрежа – обект „Път RSE 1130/ 1-2/ Русе- Николово-граница община /Русе-Сливо поле/-Юделник-Борисово-III-2102/ частично от разклон при с. Хотанца до границата с община Сливо поле“ – 349 500лв.
  Средствата са планирани като §0098 Резерв в дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждането на пътищата“. Приложение №2 и 4.
 18. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение №34.

Подготвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)