Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 424 Прието с Протокол № 20/24.01.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 2 и т.3 от Закона за концесиите (ЗК), чл. 19, ал. 2, чл. 20, ал. 1 и ал. 2, и чл. 22 от ЗК, Общинският съвет реши:

1. Променя точка 1 на Решение №299/20.09.2012 г. на ОбС Русе, прието с Протокол №15/20.09.2012 г., която добива следния вид:
„т. 1. Дава съгласие за започване на подготвителни действия за предоставяне на концесия на воден обект – микроязовир „Тетово”, в землището на с. Тетово, Община Русе и имот №000323 с площ 98.527 дка – частна общинска собственост с АОС №6395/29.12.2010 г.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)