Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 425 Прието с Протокол № 17/19.01.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Русе реши:
1. Дава съгласие Община Русе да участва като асоцииран партньор в проекта за изграждане и развитие на “ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТИ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИИОННИ ТЕХНОЛОГИИ” по Приоритетна ос 1: “Научни изследвания и технологично развитие”, Специфична цел: “Изграждане и развитие на центрове за компетентности”, Компонент 2: „Информатика и информационни и комуникационни технологии“, процедура BG05M2ОP001-1.002 „ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ” по Оперативна програма „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020.
2. Дава съгласие Община Русе да участва като асоцииран партньор в проекта за изграждане и развитие на „ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА АНАЛИЗ И СИНТЕЗ НА ТЕХНОЛОГИЧНА СТРУКТУРА ЗА ЕЛЕКТРО-МОБИЛНОСТ И ИНТЕЛИГЕНТЕН ЕКО-ТРАНСПОРТ“ по Приоритетна ос 1: “Научни изследвания и технологично развитие”, Специфична цел: “Изграждане и развитие на центрове за компетентности”, Компонент 1: „Мехатроника и чисти технологии“, процедура BG05M2ОP001-1.002 „ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ” по Оперативна програма „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020.
3. Дава съгласие Кметът на Община Русе да подпише необходимите документи за асоциирано партньорство в двата горе посочени центъра за компетентност, съгласно условията за кандидатстване /Декларация относно съвместно осъществяваните дейности с асоциирани партньори, декларация относно избягване конфликт на интереси за асоциирания партньор, както и писмо за подкрепа, за осъществяване на проекта и др./.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)