Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 425 Прието с Протокол № 20/25.03.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т.9 от ЗМСМА,  във връзка с чл.137, ал.1, т.7 от ТЗ,  чл.10, ал. 1, т.9 от Наредба № 9 на ОбС – Русе за реда и условията за упражняване правата на община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общинският съвет  реши:

1. Дава съгласие д-р Теменужка Матева Дечкова – Новакова в качеството й на управител на „Център за психично здраве – Русе” ЕООД да проведе процедура за продажба на недвижим имот, представляващ: дворно място от 300 кв. м. заедно с построените в него: двуетажна паянтова къща застроена върху 114 кв. м., и полусрутена пристройка към нея, застроена върху 45 кв. м. в с. Костенковци, община Габрово, предмет на Нотариален акт № 47, том II, дело № 628 от 1976 г. по описа на Габровски районен съд.

2. Процедурата по продажба на недвижимия имот да се извърши след изготвяне на пазарна оценка, съгласно Български стандарт за оценяване от 2018 г. от вписано с оценителска правоспособност лице в Камарата на независимите оценители в България. 

Подготвил

:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)