Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 426 Прието с Протокол № 17/19.01.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства с проектно предложение по мярка 4.1. „Подготвителна помощ за стратегии за Водено от общностите местно развитие (ВОМР)“ на Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР).
2. Одобрява споразумение за партньорство със следните участници:
• водещ партньор – Община Русе с представител г-н Пламен Стоилов – кмет на Община Русе;
• партньори – СД „Клуб по спортен риболов „Синия Дунав“; ЕТ „Драгомир Хинков – ДИК“; Евгени Нонев Живков и Павел Симеонов Савов в качеството на физически лица.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)