Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 426 Прието с Протокол № 20/24.01.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 7, пр. I от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), във връзка с чл. 54 от Закона за държавната собственост (ЗДС), във връзка с чл. 68 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), Общински съвет – гр. Русе реши:
1. Дава съгласие за безвъзмездно придобиване в полза на Община Русе на правото на собственост върху сградния фонд на Националния музей на транспорта и съобщенията – гр. Русе, ул. „Братя Обретенови” № 17, включващ:
а) сграда „Музейна експозиция и администрация”, построена през 1866 г., състояща се от едноетажна масивна част със застроена площ от 622 кв. м., в която се помещава музейната експозиция, и двуетажна масивна част със застроена площ от 112 кв. м., предназначена да помещава администрацията, фондохранилището и библиотеката на Музея,
б) сграда „Медицинска служба” – едноетажна, масивна със застроена площ от 187 кв. м., построена през 1866 г.,
в) сграда „Водна кула” – едноетажна, масивна със застроена площ от 70 кв. м., построена през 1866 г.
2. Дава съгласие да се придобие безвъзмездно правото на собственост в полза на Община Русе върху музейните фондове и колекции и върху библиотечния фонд на Националния музей на транспорта и съобщенията – гр. Русе.
3. Задължава Кмета на Община Русе да предприеме надлежни правни действия за реализиране волята на Общински съвет – гр. Русе, в това число:
а) да сезира Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията като упражняващ правата на Българската държава като едноличен собственик на капитала на „Холдинг Български държавни железници” ЕАД с конкретно искане за изваждане на сградния фонд на Националния музей на транспорта и съобщенията – гр. Русе от имуществото на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, като последица от проведено производство по намаляване на капитала и приемане на решение за изменение на дружествения договор на горепосоченото ЕООД на основание чл. 149, ал. 1 ТЗ във връзка с ал. 3, т. 1 на същата разпоредба, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 1 и 4 ТЗ, чл. 4, ал. 2 и 3 ППЗДС, чл. 147, ал. 2 ТЗ, чл. 57, ал. 1 ЗДС, чл. 8, ал. 1 ПРУПДТДДУК, чл. 12, т. 2 ПРУПДТДДУК и чл. 11, т. 5 ПРУПДТДДУК.
б) при удовлетворяване искането на Община Русе по т. 3, б. „а” от настоящото решение, да сезира Министъра на регионалното развитие и благоустройството, чрез Областния управител на област Русе, за внасяне предложение за приемане на решение от Министерски съвет за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху сградния фонд на Националния музей на транспорта и съобщенията – гр. Русе в полза на Община Русе при спазване изискванията на чл. 54 ЗДС и чл. 68 ППЗДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)