Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 426 Прието с Протокол № 20/25.03.2021 г.

На основание чл. 79 от АПК, чл. 21, ал.2, във вр. с ал.1, т.23 и чл. 17, ал.1, т. 3 и т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Русе реши:  

  1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за символиката на Община Русе, както следва: 

§ 1. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 след текста „в съответните области“ се допълва текстът „за периода от 10 май на предходната до 10 май на текущата година.“

2. Допълва се нова ал. 6 със следния текст: „Награда „Русе” може да се връчва само на лица и институции, които не са били удостоявани с нея.“

§ 2. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 2 се заличава текстът „и за цялостен принос“ и числото „500 (петстотин)“ се заменя с „1000 (хиляда)“.

2. Допълва се нова т. 3 със следния текст: „За изключителен принос и дългогодишна дейност – в размер от 600 (шестстотин) лв.“

§ 3. В чл. 43, ал.1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1.1. след текста „Литература“ се допълва „и публицистика“;

2. В т. 1.2. след текста „Сценични изкуства“ се заличава текстът „- театър, музика, балет – 1 индивидуална“ и се допълват нови подточки, както следва: 

„1.2.1. Театър – 1 индивидуална“

„1.2.2. Музика и танц – 1 индивидуална“

3. В т. 1.3. текстът „Изобразително изкуство“ се заменя с „ Изобразителни и визуални изкуства“;

4. Точка 1.4. се отменя; 

5. В т. 1.6. думата „цялостен“ се заменя с думата „изключителен“;

6. В т. 1.7. се заличава текстът „или културна организация“;

7. В т. 2.3. след думата „основното“ се допълва съюзът „и“ и се заличава „и висшето“;

8. В т. 2.4. след думата „институция“ се поставя запетая и допълва думата „научен“;

9. В т. 2.5. думите „общообразователни“ и „професионални“ се заличават;.

10. Точка 2.8. се отменя.

§ 4. В чл. 44, ал. 2 текстът „Дирекция „Култура и образование“ се заменя с думата „деловодството“.

§ 5. В чл. 45 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 текстът „членовете на ПКК“ се заменя с текста „2 представители на ПККРВ, определени от председателя на ОбС“, текстът „Култура и образование“ се заменя с „Хуманитарни дейности“, а текстът „2 експерти, предложени от ПКК при ОбС“ се заменя с текста „3 експерти, предложени от Обществения съвет за култура към Община Русе.“.

2. В ал. 3 текстът „членовете на ПКОН“ се заменя с текста „2 представители на ПКОНИ, определени от председателя на ОбС“, текстът „Култура и образование“ се заменя с „Хуманитарни дейности“, а текстът „2 експерти, предложени от ПКОН при ОбС“ се заменя с текста „и 2 представители на РУО – Русе.“

3. В ал. 4 текстът „ПКК и ПКОН“ се заменя с „ПККРВ и ПКОНИ“.

§ 6. В чл. 68 датата „24 май“ се заменя с „8 декември“.

§ 7. В чл. 70, ал. 2 датата „10 май“ се заменя с „20 ноември“.

§ 8. В чл. 72, ал. 1 текстът „Култура и образование“ се заменя с „Хуманитарни дейности“,  а текстът „членовете на ПКОН“ се заменя с „5 представители на ПКОНИ, определени от председателя на ОбС“.

§ 9. В чл. 74 датата „24 май“ се заменя с „8 декември“, а текстът „на която се връчва и награда Русе“ се заличава.

§ 10. В чл. 74 г., ал. 1 текстът „Култура и образование“ се заменя с „Хуманитарни дейности“, текстът „членовете на ПККРВ при ОбС“ се заменя с „2 представители на ПККРВ, определени от председателя на ОбС“, преди съюза „и“ се поставя запетая и се допълва „3 експерти, предложени от Обществения съвет за култура към Община Русе“.

§ 11. Навсякъде в Наредба № 17, с изключение на чл. 44, ал. 2, текстът „Култура и образование“ се заменя с  „Хуманитарни дейности“.

Подготвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)