Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 426

РЕШЕНИЕ № 426
Прието с Протокол № 21/18.12.2008 г.

На основание чл. 46, ал. 4 и чл.62, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействията му с общинска администрация, общинският съвет реши:

1. Предлага да се включи в работата на постоянната комисия по Младежта и спорта с право на съвещателен глас