Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 427 Прието с Протокол № 17/19.01.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОЗЗ, чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и искане вх. № УТ-16-65/25.11.2016 г. от Емилиян Йорданов Емилиянов, Общинският съвет реши:
1.Одобрява задание и разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – ел. захранване ниско напрежение за жилищна сграда в имот с идентификатор 63427.150.512 в местност „Караманлийка“, землище на гр. Русе по първи вариант на трасето.
2.Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасе на довеждащата инфраструктура за срок от една година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)