Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 427 Прието с Протокол № 20/24.01.2013 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 и чл.44, ал.1, т.1 и т.7, предложение първо от ЗМСМА, чл.41, ал.2 и чл.36, ал.1, т.2 и ал.2 от ЗОС, чл.31, ал.2, чл.36 от ЗС, чл.103, ал.1 и чл. 104 от Закона за задълженията и договорите и чл.34, ал.1, т.2 от Наредба № 1 на Общинския съвет Русе, протокол № 8/09.11.2012 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за продажба дела на Община Русе – 226/10826 идеални части от имот с идентификатор 63427.84.32 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка осемдесет и четири точка тридесет и две) в землището на град Русе, местност „Слатина”, представляващ земеделска земя с обща площ 10,826 дка, начин на трайно ползване – нива, трета категория, при граници: 63427.84.33, 63427.84.37, 63427.84.31, 63427.84.7, 63427.84.6, 63427.84.5 на Храм „Свети Георги” , местно поделение на БПЦ – БП, ЮЛ с БУЛСТАТ 117643967, с адрес: град Русе, Община Русе, ул. „Шести септември” №69, като съсобственик на описания имот на стойност 270,00 (двеста и седемдесет) лева.
Храм „Свети Георги” следва да заплати дължимите данъци и такси.
2. Дава съгласие за извършване на прихващане на взаимните парични задължения между Храм „Свети Георги” и Община Русе. С дължимите 270,00 лв. от Храм „Св. Георги” за общинския дял, описан в т.1 от настоящото решение се погасява задължението на общината до размера на по – малката сума. Община Русе остава със задължение от 156,64 (сто петдесет и шест лева шестдесет и четири стотинки) лева.
3. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за продажба дела на Община Русе.
Решението подлежи на оспорване в 14–дневен срок от узнаването пред АС – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)