Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 427 Прието с Протокол № 20/25.03.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и т. 5.4 от Методическите насоки за разработване и прилагане на ИПГВР, Общински съвет – Русе реши:

  1. ПриемаФинален доклад-отчет за изпълнението на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Русе за периода 2014-2020 г.  

Подготвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)